Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 22.03.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2018

22.03.2018 09:00


Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 22.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0367 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0188 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0683 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Mazglāznieki”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.7. Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “P8”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.8. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra darbiniecei. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.9. Par nekustamā īpašuma “Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.10
1.10.Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.10
1.11.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.10
1.12. Par pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.10
1.13.Par saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Zvanu ezerā un Lejas ezera daļā” pieņemšanu. Ziņo I.Jermacāne pulksten 9.15
1.14. Par dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.20
1.15.Par 1/3 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības Dārza ielā 4, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.25
1.16.Par jauna ielas nosaukuma piešķiršanu Ogresgala pagasta Ogresgala ciemā. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.30
1.17.Par grozījumiem 2016.gada 19.maija lēmumā “Par latvāņu izplatību ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2016.-2021.gadam apstiprināšanu Ogres novadā”. Ziņo I.Štāle pulksten 9.35
1.18. Par darba dienas pārcelšanu 2018.gada aprīlī. Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
1.19.Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības domes Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai sastāvā. Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
1.20.Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 ”Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.45
1.21. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.50
1.22.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018.gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo K.Grīnbergs pulksten 9.55
1.23.Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov. Ziņo A.Tamane pulksten 10.00
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par ceļa rekonstrukcijas “Dubkalna ezera meži” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, akceptētā projekta TP-461-2015 aktualizēšanu. Ziņo I.Kraukle pulksten 10.05
2.Par grozījumu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu”. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.10
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 22.martā pulksten 9.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
  2. Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Sīviņš

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 22.martā pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par atļauju Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skolas direktorei Astrai Rubenei savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
3.2. Par atļauju Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktorei Ingai Elmei savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
3.3. Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.20
3.4. Par nolikuma „Grozījumi Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā” pieņemšanu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.20
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 15.februāra lēmumā “Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumā. Ziņo S.Grunte pulksten 10.25
2. Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.25
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 22.martā pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.30
4.2. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.30
4.3. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.30
4.4. [..] Ziņo G.Dimitrijeva pulksten 10.35
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.40
2. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.40
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks M.Siliņš