Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 14.09.2017.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.09.2017 09:00

 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2017.gada 14.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
·          Domes sēde 21.09.2017. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 20.07.2017.lēmumā Nr.7, 6.§ “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 004 0483, 7480 004 0309, 7480 004 0308 apvienošanu” . Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.05
1.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 17.08.2017.lēmumā Nr.8, 9.§ “Par zemes vienību “Rožulejas”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 005 0719 un “Rožulejas 1”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 005 0232 apvienošanu”. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.05
1.3.   Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.10
1.4.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17; 3.§) un Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 24.oktobrī (protokols Nr.17; 3.§)). Ziņo A.Pūga pulksten 9.15
1.5.   Par Ogres novada domes starpresoru komisijas likvidāciju. Ziņo A.Pūga pulksten 9.15
1.6.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr…./2017 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014” Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 9.20
1.7.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Aspazija”. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.25
1.8.   Par zemes vienības Turkalnes ielā 35, Ogrē, Ogres nov., daļas nomas tiesību izsoli. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.25
1.9.   Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 45-1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.30
1.10.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.11.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Irbes”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.12. Par zemes vienības Madlienas pag., Ogres nov. ar kadastra apzīmējumu 74680010325 noteikšanu par starpgabalu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.40
 
1.13. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.40
1.14.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.45
1.15. Par nekustamā īpašuma „Mūrīši”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.45
1.16. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājam Aigaram Bērziņam. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.45
1.17. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Fondam “Zied Ģimene””. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.50
1.18. Par Ogres novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 9.55
1.19. Par Ogres novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvju iecelšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 9.55
1.20. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (protokols Nr.4; 19.§). Ziņo A.Pūga pulksten 10.00
1.21. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 18.§). Ziņo A.Pūga pulksten 10.00
1.22.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā „Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu” (protokols Nr.18; 13.§). Ziņo A.Pūga pulksten 10.05
1.23. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10
1.24.  Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Purviņa pulksten 10.15
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                      J.Laizāns
 
 

 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2017.gada 14.septembrī pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0959) atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.20
2.2.   Par Ogres basketbola skolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. I.Neimane pulksten 10.25
2.3.   Par Ogres novada pašvaldības projekta „Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija” īstenošanu un finansējumu. Ziņo P.Preiss pulksten 10.30
2.4.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo S.Grunte pulksten 10.35
2.5.   Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. Ziņo E.Pārpucis pulksten 10.40
2.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 16.februāra lēmumā (protokols Nr.2; 14.§) “Par kredītu ņemšanu” un 2017.gada 20.jūlija lēmumā (protokols Nr.7; 28.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.45
2.7.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.45
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             E.Helmanis
 
 
 

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 14.septembrī pulksten 10.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr…./2017 ”Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo I.Švēde pulksten 10.50
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                    A.Mangulis

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 14.septembrī pulksten 10.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
  • Ogres novada sociālā dienesta prezentācija “Aprūpes mājās pakalpojums ar 2018.gadu ”. Ziņo I.Reinholde
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 28.§). Ziņo A.Pūga pulksten 11.10
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 11.15
4.3.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu”” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 11.20
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētāja                                                                                                I.Vecziediņa
 
 
 
 
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski