Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 10.04.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

09.04.2014 09:54

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 10.aprīlī plkst.9:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Par Ogres novada pašvaldības Ētikas kodeksa pieņemšanu. Ziņo I.Kupcis plkst. 9:30
2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes reorganizāciju. Ziņo J.Latišs plkst .9:50
2.2. Par Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības termiņa pagarinājumu un aktualizēšanas termiņa pagarinājumu. Ziņo D.Grīsle plkst. 9:55
2.3. Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu. Ziņo A.Roze, V.Jahimoviča plkst. 10:00
2.4. Par iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” pārvalda Ogres novada pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, neapdzīvojamās ēkas un atsevišķus dzīvokļu īpašumus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā” pieņemšanu. Ziņo A.Roze, S.Bertmane plkst. 10:05
2.5. Par atļauju SIA “Material Treatment” veikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un uzglabāšanu. Ziņo A.Bigačs plkst. 10:15
2.6. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Mežmalas 17”, Ogregala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst. 10:20
2.7. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10:25
2.8. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10:30
2.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10:30
2.10. Par zemes vienības „Praličs”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10:30
2.11. Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst. 10:35
2.12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst. 10:35
2.13. Par 2012. gada 27. septembra lēmuma ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ,,Sīpoli” Suntažu pag., Ogres nov.” atcelšanu. Ziņo A.Ronis plkst. 10:40
2.14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kucēni” Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0285. Ziņo A.Ronis plkst. 10:40
2.15. Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”. Ziņo I.Tumane plkst. 10:45
2.16. Par sadarbības līguma slēgšanu starp Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadu pašvaldībām. Ziņo I.Tumane plkst. 10:50
2.17. Par telpu Brīvības ielā 50, Ogrē iznomāšanu a/s „Sadales tīkli”. Ziņo A.Mangulis plkst. 10:55
2.18. Par Parka ielas rekonstrukcijas Ogrē, Ogres novadā, būvniecības ieceres apstiprināšanu. Ziņo P.Zilberts plkst. 11:00

 

 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs              A.Ceplītis

 

 
Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 10.aprīlī plkst. 11:20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par nekustamā īpašuma Zilokalnu pr.5A, Ogre, Ogres nov., 1325/3848 domājamo daļu cenas apstiprināšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst. 11:20
3.2. Par kredīta ņemšanu Ogres novada pašvaldības projektiem. Ziņo S.Velberga plkst. 11:25
3.3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga plkst. 11:30
3.4. Par projekta „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” apstiprināšanu. Ziņo A.Roze plkst. 11:35
3.5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres tenisa kluba sportistam Jurģim Pastoram dalībai tenisa sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga plkst. 11:40
3.6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sportistei Lindai Ķirķei dalībai golfa sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga plkst. 11:40
3.7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotājam Ralfam Vjateram dalībai sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga plkst. 11:45
3.8. Par finansu atbalstu 2014.gada Nāciju Motokrosa rīkošanai moto centrā “Zelta Zirgs”. Ziņo Dz.Žindiga plkst. 11:45
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs              E.Bartkevičs
 

 

 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 10.aprīlī plkst. 11:50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
4.1. Par grozījumiem Ogres novada domes 20.02.2014. lēmumā “Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadā”. Ziņo S.Grunte plkst. 11:50
4.2. Mācību maksa Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksa par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem. Ziņo S.Velberga plkst. 11:55
4.3. Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā. Ziņo I.Ruskule plkst. 12:00
4.4. Par Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo A.Bērce plkst. 12:05
4.5. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Upes prospektā 7, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst. 12:10
4.6. Par dalību atklātā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”. Ziņo R.Rudzītis plkst. 12:15
4.7. Par dalību atklātā Erasmus+ programmas KA3 projektu konkursā “Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti”. Ziņo R.Rudzītis plkst. 12:20
4.8. Par dalību atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”. Ziņo R.Rudzītis plkst. 12:25
 
Slēgtā sēdes daļa
 
4.9.  Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 38, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst. 12:30
4.10. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 38, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst. 12:30
4.11. Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu. Ziņo R.Javoišs plkst. 12:35
4.12. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Ronis plkst. 12:40
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1) Par atļaujas izsniegšanu Ogres novada sporta centram slēgtā tipa 2.kategorijas šautuves Jaunogres prospektā 2, Ogrē, darbībai un B, C kategorijas ieroču uzglabāšanai šautuvē. Ziņo A.Gapejevs
 
 
Komitejas priekšsēdētājs             R.Javoišs
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
22
23
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski