Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 23.01.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.01.2014 14:44

Ogres novada domes sēde
notiek 2014.gada 23.janvārī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi.
·          Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam stratēģijas darba grupu sanāksmes
·          Nākamās komiteju sēdes 13.02.2014., domes sēde 20.02.2014.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par grozījumiem avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas sastāvā. Ziņo V.Gaile plkst.9:15
1.2.   Par Ogres novada domes 25.10.2007. lēmuma „Par saistošo noteikumu Nr.100 “Detālplānojums zemesgabalam Kalna alejā 2 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu” grozīšanu. Ziņo U.Apinis plkst. 9:16
1.3.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. P. uz zemes vienību „Modernieki 1”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst.9:17
1.4.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. K. uz zemes vienību „EGIDA”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst.9:17
1.5.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. G. uz zemes vienību „Vēveri”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst.9:18
1.6.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. S. uz zemes vienību „Jumti 2”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst.9:18
1.7.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. C. uz zemes vienību „Dālderi 1 -25”, Krapes pag., Ogres nov. un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9:18
1.8.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Otrās mājas”. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:20
1.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Pašvaldības pie Atmodām”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:21
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu E. Ā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:22
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J. L. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:23
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A. M. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:24
1.13. Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Taurupes pagastā. Ziņo J.Stafeckis  plkst.9:25
1.14. Par zemes vienības „Centrālās apkures katlumāja”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību pašvaldībai un īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Ziņo A.Ronis plkst.9:26
1.15.  Par zemes vienības „Juglaslīči”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. Ž. Ziņo A.Ronis plkst.9:26
1.16.  Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” un pašvaldības aģentūras „Rosme” reorganizāciju. Ziņo J.Petrovičs plkst.9:27
1.17. Par nedzīvojamās telpas nomu Lauberes pagasta pārvaldes ēkā „Ozolmuiža”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters plkst.9:28
1.18. Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9:29
 
2.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
2.1.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.9:30
2.2.   Par sociālā dzīvokļa Bērzu alejā 8A, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu I. M. Ziņo A.Roze plkst.9:30
2.3.   Par grozījumiem Ogres novada domes 19.12.2013. lēmumā „Par papildus istabas piešķiršanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei” (protokols Nr.19; 43.§). Ziņo A.Gapejevs plkst.9:32
2.4.   Par Ogres novada Ogres bāriņtiesu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9:33
2.5.   Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9:35
2.6.   Par saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte plkst.9:37
2.7.   Par Ogres Basketbola skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Grunte plkst.9:38
2.8.   Par Vijas Plūmes iekļaušanu Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo S.Grunte plkst.9:39
2.9.   Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu. Ziņo Dz.Žindiga plkst.9:40
2.10. Par pabalstu ārkārtas situācijā G. B. Ziņo M.Volkova plkst.9:41
2.11. Par Vinetas Āboltiņas atbrīvošanu no Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo S.Grunte plkst.9:42
2.12. Par amata – Lauberes pamatskolas direktors – likvidāciju un Jutas Krastiņas atbrīvošanu no Lauberes pamatskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo S.Grunte plkst.9:43
2.13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, „Ķieģeļceplis 7”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis plkst.9:44
2.14. Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Suntažu vidusskolas skolotājai I. O. Ziņo A.Ronis plkst.9:45
2.15. Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:46
2.16. Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst. 9:47
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ogres Televīzija” kapitāla daļu pārdošanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.9:50
3.2.   Par saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2010 „Ogres novada pašvaldības nodevas”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9:51
3.3.   Par Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, Ogres novada pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.
3.4.   Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9:52
3.5.   Par Ogres un Ikšķiles novada pašvaldība aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo V.Gaile plkst.9:53
3.6.   Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.9:54
3.7.   Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo A.Misters plkst.9:55
3.8.   Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:56
3.9.   Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un iestāžu amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9:57
3.10. Par Ogres novada pašvaldības Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes personāla, Taurupes pamatskolas un Taurupes bāriņtiesas amata un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo J.Stafeckis plkst.9:58
3.11. Par saistošo noteikumu Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga plkst.9:59
3.11.1. Ogres novada 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.11.2. Ogres novada 2014.gada iestāžu budžetu tāmes
3.11.3. p/a „Mālkalne” tāme
3.11.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
3.11.5. p/a „Dziednīca” tāme
3.11.6. Krapes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.11.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.11.8. Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.11.9. Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.11.10. Meņģeles pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.11.11. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.11.12. Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes iestāžu tāmes
3.11.13. Pielikumi:
3.11.13.1.    p/a „Mālkalne” darba plāns
3.11.13.2.    p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
3.11.13.3.    p/a „Dziednīca” darba plāns
3.11.13.4.    p/a „Rosme” darba plāns
3.11.13.5.    Ogres un Ogresgala 2014.gada specbudžets pa veidiem
3.11.13.6.    kredīti
3.11.13.7.    informācija par transferta maksājumiem
3.11.13.8.    kultūras pasākumu plāns
3.11.13.9.    Sporta centra pasākumu plāns
3.11.13.10.  sporta komandu pasākumu plāns
3.11.13.11.  remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts
3.11.13.12.  budžeta projektā neiekļautie pieprasījumi
3.11.13.13.  deputātu iesniegtie lēmumprojekti
3.11.13.14.  finansējums OBIC
3.11.13.15.  prezentācija OBIC
3.11.13.16. OBIC atskaite par Ogres novada pašvaldības dotācijas izlietojumu 2013.gadā
3.11.13.17. komandējumi 2014
3.11.13.18. par Parka ielas projektēšanu
3.11.13.19. prezentācija
3.12.  Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” budžeta 2014.gadam apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga plkst.10:15
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Domes priekšsēdētājs       E.Bartkevičs
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
22
23
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski