Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 22.08.2013.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

 

 

Ogres novada domes

Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2013.gada 22.augustā plkst.9.30 
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam apstiprināšanu. Ziņo U.Apinis plkst.9:40
1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.10:00
1.3.   Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2013.gada septembrī. Ziņo S.Bertmane plkst.10:05
1.4.   Par 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.17/2013 „Par Ogres novada simboliku” precizēšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.10:10
1.5.   Par Ogres novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Ziņo D.Šķēle plkst.10:15
1.6.   Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča amatu savienošanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10:20
1.7.   Par SIA „Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētāja Daiņa Širova amatu savienošanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10:20
1.8. Par Ogres novada pašvaldības Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” siltumenerģijas maksas 2013./2014.gada apkures sezonai no 15.10.2013. līdz 15.04.2014. apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods plkst.10:25
1.9. Par nekustama īpašuma – zemes gabala „Ranka 165”, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10:30
1.10. Par zemes vienības „Jaunbāļeni”, Lauberes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters plkst.10:35
1.11.  Par zemes vienību „Rozēni” un „Smidres”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.10:35
1.12.  Par Ogres novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu nodošanu īpašumā Latvijas valstij. Ziņo J.Stafeckis plkst.10:40
1.13.  Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:45
1.14. Par zemes vienību „Kalnozoli”, „Dīķīši”, „Lopu kūtis” un „Dīķīšu kūtis”, Madlienas pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:45
1.15.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Pie Abzas”, „Pašvaldība”, „Pieši” un „Purmaļi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:50
1.16. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:50
1.17.   Par zemesgabalu daļu iznomāšanu SIA „TELE 2”. Ziņo J.Petrovičs plkst.10:55
1.18.   Par zemesgabala „Ranka” 142, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību un iznomāšanu . Ziņo P.Pļavnieks plkst.11:00
1.19.   Par zemes vienības „Ranka” 181, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību un iznomāšanu Ivetai Bīriņai. Ziņo P.Pļavnieks plkst.11:00
1.20.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai Burkevicai un Dzintrai Mukasejevai uz zemes vienības Jaunogres prospektā 26, Ogrē, Ogres novadā daļu. Ziņo J.Kļesoveca plkst.11:05
1.21.   Par grozījumu 2006.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.64 „Detālais plānojums zemes gabaliem Ogrē, Brīvības ielā 15, Parka ielā 1C, Meža prospektā 2B, kā arī Parka ielas posmam no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam un Pļavas ielā Ogres novada Ogres pilsētā”. Ziņo U.Apinis plkst.11:10
1.22.  Par p/a „Dziednīca” iesniegumu par biedrībai „Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola” lietošanā nodoto telpu nomu Meža prosp.9, Ogrē. Ziņo Ē.Ancāns plkst.11:15
1.23.  Par SIA „Ogres Svēte” iesniegumu par grozījumiem kapu apsaimniekošanas līgumā. Ziņo Ē.Ancāns plkst.11:20
1.24. Par Ogres novada pašvaldības dalību Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli Latvija” darbībā. Ziņo I.Staģīte plkst.11:25
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1)    Par Madlienas un Suntažu katlu māju nodošanu pašvaldības SIA “MS Siltums” bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā. Ziņo J.Petrovičs
2)      Par zemes vienības „Urga” 50, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai un iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa
3)      Par biedrības „Lauku atbalsta un izglītības centrs” iesnieguma izskatīšanu. Ziņo J.Stafeckis
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 A.Ceplītis

 

 
Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2013.gada 22.augustā plkst.11:50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā. Ziņo E.Bartkevičs plkst.11:50
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” 2012.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo J.Meijers plkst.11:55
2.3.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2012.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.12:05
2.4.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2012.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo V.Ancāns plkst.12:15
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2012.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo A.Roze plkst.11:25
2.6.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Mālkalne" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Roze plkst.12:35
2.7.   Par projekta „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” apstiprināšanu. Ziņo A.Roze plkst.12:40
2.8.  Par Ogres novada pašvaldībai piederošas automašīnas FORD TRANSIT norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances. Ziņo A.Gapejevs plkst.12:45
2.9.   Par līguma pagarināšanu SIA „Ogres autobuss”. Ziņo J.Kononovs plkst.12:50
2.10. Par bērnu ēdināšanas maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņo S.Velberga plkst.12:55
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                E.Bartkevičs
 


Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2013.gada 22.augustā plkst.13:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par izmaiņām Sociālo lietu komitejas sastāvā. Ziņo R.Javoišs plkst.13:00
3.2.   Par Ogres mūzikas skolas direktora Artūra Manguļa amatu savienošanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.13:05
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas direktora Māra Siliņa amatu savienošanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.13:05
3.4.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30-319, Ogrē. Ziņo A.Roze plkst.13:10
3.5.   Par pabalstu ārkārtas situācijā Ivanam Milovam. Ziņo M.Volkova plkst.13:15
3.6.   Par pabalstu ārkārtas situācijā Alexandrai Ageevai. Ziņo M.Volkova plkst.13:15
3.7.   Par materiālu palīdzību Vijai Vansovičai. Ziņo M.Volkova plkst.13:20
3.8. Par atteikumu reģistrēt J.V. vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā. Ziņo R.Javoišs plkst.13:25
3.9.   Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu. Ziņo R.Javoišs plkst.13:25
3.10. Par atteikumu izskatīt L. Č. iesniegumu par Ogres novada sociālā dienesta lēmuma Nr.1-63/26 „Par vienreizēju pabalstu 2013.gada 15.-19.aprīļa plūdu laikā Ogres novada administratīvajā teritorijā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam L. Č.” apstrīdēšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.13:30
3.11. Par Lindas Caunes izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva. Ziņo S.Grunte plkst.13:35
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs             R.Javoišs

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 09.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
22
23
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski