Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.05.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.05.2015 16:09

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2015.gada 21.maijā plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par konkursa „Sakoptākais namīpašums Ogrē 2015” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.9.05
1.2.   Par SIA „Rutare” iesnieguma par pašvaldības nodevas samazināšanu izskatīšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.10
1.3.   Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas nolikumā. Ziņo A.Gapejevs plkst.9.15
1.4.   Par Suntažu administratīvās komisijas locekles Jutas Krastiņas atbrīvošanu no amata. Ziņo A.Misters plkst.9.20
1.5.   Par zemes vienības „Ranka” 137, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo J.Latišs plkst.9.25
1.6.   Par zemes vienības „Kooperators” 81, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs plkst.9.25
1.7.   Par zemes vienības „Mežvidi” 40, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs plkst.9.25
1.8.   Par zemes vienības „Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs plkst.9.25
1.9.   Par zemes vienību Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Latišs plkst.9.25
1.10.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu Ziņo O.Atslēdziņš  plkst.9.30
1.11. Par zemes vienības „Puriņi 1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.12. Par zemes vienības „Modernieki 4”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.13. Par zemes vienības „Cerības-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.14. Par zemes vienības „Cerības-16”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.15. Par zemes vienības „Cerības-20”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.16. Par zemes vienības „Dālderi 1-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.17. Par zemes vienības „Dālderi 1-24”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.18. Par zemes vienības „Dālderi 2-3”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.19. Par zemes vienības „Dālderi 2-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.20. Par zemes vienības „Dālderi 2-19”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.21. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.22. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.23. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.24. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.25. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.26.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.27.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Kārļi”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.28.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zīlavas”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.29. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.30. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Upespils”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.40
1.31. Par nekustamā īpašuma „Avoti”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.45
1.32.  Par nekustamā īpašuma „Naglas”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.45
1.33.  Par zemes vienības „Čiekuri”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.45
1.34.  Par zemes vienības „Jānīši”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.45
1.35.  Par apbūvētas zemes vienības „Susuri”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.45
1.36.  Par zemes vienības, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.45
1.37.  Par zemes vienības, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.45
1.38.  Par darba dienas pārcelšanu 2015.gada jūnijā. Ziņo A.Pūga plkst.9.50
1.39.  Par nekustama īpašuma Rietumu iela 1, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu SIA „MS siltums”. Ziņo A.Gapejevs plkst.9.55
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas sastāvā. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.00
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga plkst.10.05
3.2. Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo A.Dementjevs plkst.10.10
 
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.  Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” precizējumu. Ziņo M.Volkova plkst.10.15
4.2.   Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2015.gada vasaras mēnešos. Ziņo S.Velberga plkst.10.20
4.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 19.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1.klašu skaitu 2015./2016.mācību gadā”. Ziņo S.Grunte plkst.10.25
4.4.   Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2015.gada vasaras periodā. Ziņo S.Grunte plkst.10.25
4.5.   Par noteikumu „Noteikumi par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu. Ziņo R.Rudzītis plkst.10.30
4.6.   Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.35
 
Sēdes slēgtā daļa.
 
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.03.2015. lēmumā “ Par Ogres novada pašvaldības projekta „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju” īstenošanu un finansējumu””. Ziņo E.Pārpucis
2) Par dalības maksas apstiprināšanu vasaras dienas nometnēs. Ziņo S.Velberga
3) Par Ogres novada pašvaldības mantas ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres rajona slimnīca” pamatkapitālā. Ziņo A.Briedis
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Domes priekšsēdētājs        A.Mangulis                                                                                         
                                                                                                                
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?