Ziemassvētku dekorācijas Ogrē 2018.gadā

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 12.02.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.02.2015 15:32

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2015.gada 12.februārī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par titula “GADA OGRĒNIETIS 2014” piešķiršanu Natālijai Ketnerei. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.9.10
1.2.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 18. decembra lēmumā Nr. 29 (1. §) „Par saistošo noteikumu Nr. 36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”. Ziņo D.Bārbale plkst.9.15
1.3.   Par iekšējo noteikumu Nr.____ „Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.9.20
1.4. Par zemes vienību „Jaunķikši” un „Mazkārkliņi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Stafeckis plkst.9.25
1.5.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.30
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.7. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.8.   Par zemes vienību Pirts iela 3, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.40
1.9.   Par zemes vienības „Ranka” 101, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.40
1.10. Par patapinājuma līgumu slēgšanu ar mednieku biedrībām par dzesētavu nodošanu lietošanā. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45
1.11. Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte plkst.9.50
1.12. Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „RADI Ogrei!” („Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogrei!”) nolikuma apstiprināšanu. Ziņo D.Grīsle plkst.9.55
1.13. Par privatizācijas sertifikātu atmaksu. Ziņo V.Sirsonis, Ē.Ancāns plkst.10.00
1.14.  Par Pētera Dimanta iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.10
1.15. Par Aleksandra Dementjeva iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka amatā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.15
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par atļauju sadalīt zemes vienību Kalna aleja 2, Ogres pilsētā, Ogres nov. Ziņo U.Apinis
2) Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tālrīti”, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo U.Apinis
3) Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0697 piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                  A.Ceplītis
 


Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 12.februārī plkst.10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par noteikumu „Ogres novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtība” pieņemšanu. Ziņo E.Drātnieks plkst.11.00
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par Ginta Muskara iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” direktora amatā. Ziņo A.Ozoliņa
2) Par saistošo noteikumu Nr.__/2015 ”Grozījumi 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.38/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015.gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Vilcāns
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 J.Laizāns
 


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2015.gada 12.februārī plkst.11.15
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.  Par Ogres novada pašvaldības nolikuma ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 20.marta nolikumā „Deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo I.Vilcāne plkst.11.15
3.2.  Par zaudējumu segšanu SIA „Ogres autobuss” reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5995 „Ogre-Ciemupe-Glāzšķūnis-Ogre”. Ziņo J.Petrovičs plkst.11.25
3.3.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Vilcāns plkst.11.30
3.4.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Misters plkst.11.35
3.5. Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla un Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.40
3.6.  Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.11.45
3.7.  Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo I.Jermacāne plkst.11.50
3.8. Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un pārvaldes pārraudzībā esošās Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis plkst.11.55
3.9. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Upes prospektā 7, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē. Ziņo A.Gapejevs plkst.12.00
3.10. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Gapejevs plkst.12.00
3.11. Par nekustamā īpašuma „d/s Ogre dārzs Nr.280”, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.12.05
3.12. Par naudas balvu piešķiršanu. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.12.10
3.13.Par kredīta ņemšanu izdevumu segšanai autoceļa tilta (caurtekas) rekonstrukcijai Ogresgala pagastā. Ziņo S.Velberga plkst.12.15
 
Pusdienas laika pārtraukums no plkst. 12.15 līdz 13.00
 
 
3.14. Par saistošo noteikumu Nr.___/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga plkst.13.00
3.14.1. Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.14.2. Ogres novada 2015.gada iestāžu budžetu tāmes
3.14.3. p/a „Ogres namsaimnieks” tāme
3.14.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
3.14.5. Krapes pagasta pārvaldes tāme
3.14.6. Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.7. Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.8. Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.9. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
3.14.10. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
3.14.11. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.12. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.15.   specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.15.1. Pielikumi:
3.15.1.1.        p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
3.15.1.2.        p/a „Rosme” darba plāns
3.15.1.3.        sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta pieprasījums
3.15.1.4.        kultūras pasākumu plāns
3.15.1.5.        Sporta centra sacensību tāme
3.15.1.6.        sporta pasākumu plāns
3.15.1.7.        kredīti
3.15.1.8.        informācija par transferta maksājumiem
3.15.1.9.        remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts
 
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                  A.Mangulis
 

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 12.februārī plkst.15.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1.klašu skaitu 2015./2016. mācību gadā. Ziņo S.Grunte plkst.15.00
4.2.   Par Ogres Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Grunte plkst.15.00
4.3.   Par Līgas Zaķes iecelšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Ābelīte” vadītājas amatā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.15.10
4.4.   Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.15.10
 
Sēdes slēgtā daļa.
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par dalību atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”. Ziņo R.Rudzītis
 
Komitejas priekšsēdētājs                M.Siliņš

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?