Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 18.12.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.12.2014 18:15

 Ogres novada domes sēde

notiek 2014. gada 18. decembrī plkst.9.00

Ogrē, Brīvības ielā 33

3. stāva zālē  

 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1. Par saistošo noteikumu Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale, I.Vilcāne plkst.9.05

1.2.   Par Komunālo un transporta jautājumu komitejas ievēlēšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.9.10

1.3. Par saistošo noteikumu Nr.37/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo E.Grigors plkst.9.15

1.4. Par saistošo noteikumu Nr.38/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015. gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Roze plkst.9.20

1.5. Par noteikumu “Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem” pieņemšanu. Ziņo D.Šķēle plkst.9.20

1.6.   Par „Ogres novada Attīstības programmas 2011. - 2020. gadam” aktualizētās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Ziņo D.Grīsle plkst.9.20

1.7.   Par Ogres novada pašvaldības Lauberes  pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” siltumenerģijas cenrāža apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods plkst.9.25

1.8.   Par Ogres novada pašvaldības Lauberes  pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” dzeramā ūdens piegādes un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un  attīrīšanas  maksas apstiprināšanu. Ziņo G.Kalniņš plkst.9.25

1.9.  Par neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 50, Ogrē nomas līguma pagarināšanu SIA “OTAFS”. Ziņo R.Ieviņa plkst.9.30

1.10.    Par zemes vienības Meža prospekts, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu SIA „Žiguli-STM”. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30

1.11.    Par zemes vienību Pavasara gatve, Ogre, Ogres nov. un Lazdu gatve, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30

1.12. Par zemes vienības Sila iela 6B, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30

1.13.    Par izbūvēto Rīgas ielas posmu Ogrē pieņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30

1.14.   Par iesnieguma par zaudējumu atlīdzinājumu noraidīšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30

1.15.     Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 6, Ogrē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo P.Špakovskis plkst.9.35

1.16.   Par detālplānojuma grozījumu nekustamajā īpašumā  “Ticības”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz.7480-005-0372 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai  un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo U.Apinis plkst.9.40

1.17.  Par zemes vienības Strēlnieku prospekts 39, Ogre, Ogres novads, daļas piekritību valstij. Ziņo U.Apinis plkst.9.40

1.18.    Par zemes vienības Lībieškalna iela, Ogre, Ogres nov.  ar kadastra apzīmējumu 7480 001 0105 piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo U.Apinis plkst.9.40

1.19. Par zemes vienības Vijolīšu ielā 37, Ogrē, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo U.Apinis plkst.9.40

1.20. Par zemes vienības Malvu ielā 16, Ogrē, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo U.Apinis plkst.9.40

1.21. Par Taurupes administratīvās komisijas priekšsēdētājas apstiprināšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.22.   Par grozījumiem  Ogres novada domes  2014.gada 25.septembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām “Gobas”, “Čapatas”, “Taukātne”, “Nomales” un “Putniņi”, Taurupes pag., Ogres nov.,  un to piekritību Ogres novada pašvaldībai”. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.23. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām Ogres novada Taurupes pagastā. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.24.  Par zemes vienību „Matīsi”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.25. Par zemes vienības „Skudras”, Meņģeles pag., Ogres nov., sadali un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.26.    Par 16.10.2014. Ogres novada domes lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Straumes”, Meņģeles pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7476 004 0143)” atcelšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.27. Par zemes platības precizēšanu  pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.28.      Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas  iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.29.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.30.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.31.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.32.    Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.33.      Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.34.   Par Ginta Kalniņa iecelšanu Ogres novada pašvaldības komunālo pakalpojumu iestādes “Sarma” vadītāja amatā. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45

1.35.     Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldības izpilddirektoru Jāni Latišu. Ziņo A.Mangulis plkst.9.50

1.36.     Par Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka Egila Helmaņa amatu savienošanu. Ziņo A.Mangulis plkst.9.50

 

2.      Finanšu komitejas jautājumi.

2.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Pulkveža Brieža iela 2B, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.9.50

2.2.   Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Upes prospektā 7-7, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē. Ziņo A.Gapejevs plkst.9.50

2.3.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam – Rīgas iela 6, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.55

2.4.   Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.10.00

2.5. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.05

2.6.   Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem. Ziņo S.Velberga plkst.10.10

2.7.   Par saistošo noteikumu Nr.39/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.10.10

2.7.1.      Ogres novada 2014. gada pamatbudžeta korekcijas

2.7.2.      Ogres novada 2014. gada iestāžu koriģētās tāmes

2.7.3.      p/a „Mālkalne” 2014. gada budžeta korekcijas

2.7.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2014. gada budžeta korekcijas

2.7.5.      p/a „Dziednīca” 2014. gada budžeta korekcijas

2.7.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2014. gada budžeta korekcijas

2.7.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2014. gada budžeta korekcijas

2.7.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2014. gada budžeta korekcijas

2.7.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2014. gada budžeta korekcijas

2.7.10.  Mazozolu pagasta pārvaldes 2014. gada budžeta korekcijas

2.7.11.  Meņģeles pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas

2.7.12.  Suntažu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas

2.7.13.  Taurupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas

2.7.14.  Ogres novada pašvaldības 2014.gada specbudžeta korekcijas

2.8. Par ziedojumu pieņemšanu un saziedoto līdzekļu 2014.gada 14.-18.oktobra plūdos cietušajiem iedzīvotājiem izlietojumu. Ziņo S.Velberga plkst.10.10

 

3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.

3.1.  Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ievēlēšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.10.15

3.2. Par saistošo noteikumu Nr.40/2014 “Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.10.20

3.3.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas tiesību un saistību nodošanu SIA „Ogres rajona slimnīca”. Ziņo E.Grigors plkst.10.25

3.4.  Par komisijas izveidi Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” darbības efektivitātes un uzdoto funkciju izpildes nodrošinājuma izvērtēšanai. Ziņo I.Tamane plkst.10.25

3.5.   Par noteikumu “Novadpētniecisko darbu konkursa organizēšanas kārtība Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu. Ziņo V.Āboltiņa plkst.10.30

3.6. Par Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas maksas par telpu nomu apstiprināšanu. Ziņo G.Strods plkst.10.35

3.7. Par Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo M.Jēkabsone plkst.10.35

3.8.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītājas Ivetas Valaines atbrīvošanu no amata un iecelšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” vadītājas amatā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.40

3.9. Par 16.10.2014. lēmuma „Par Astrīdas Ārmanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekles amata” atcelšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.40

3.10.     Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.40

3.11. Par Pētera Aulmaņa izslēgšanu no Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāva. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.40

3.12.  Par Aigara Rozes izslēgšanu no Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāva Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.40

 

Sēdes slēgtā daļa:

3.13. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes pr. 39, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.10.45

3.14.    Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 34, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.10.45

3.15.    Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai  „ Ozoli-6”, Lauberē, Lauberes  pag., Ogres novads. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.50

3.16.  Par  reģistrēšanu vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā. Ziņo R.Javoišs plkst.10.50

3.17. Par dzīvokļa īpašuma Mālkalnes prospektā 17, Ogrē, dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.10.55

3.18.     Par pabalstu ārkārtas situācijā 2014.gada 14.-18.oktobra plūdos cietušajām ģimenēm (personām). no p.3.18. – 3.37. ziņo M.Volkova plkst.11.00

 

Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

 

Papildu iekļaujamie jautājumi:

1) Par 10.07.2014. lēmuma “Par dzīvojamās platības Upes prospektā 5-4, Ogrē, Ogres nov. izīrēšanu” (protokols Nr.15, 38. §) atcelšanu. Ziņo R.Javoišs

2) Par Alberta Vilcāna iecelšanu par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītāju. Ziņo A.Mangulis

3) Par metu konkursa „Ogres novada kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija, Ogres novada, Ogrē, Brīvības ielā 15” (iepirkuma identifikācijas nr.ONP 2014/43) nolikuma un žūrijas komisijas apstiprināšanu. Ziņo M.Rinka

4) Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu. Ziņo N.Ševels

5) Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Ziņo A.Lastiņa

6) Par lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo U.Apinis

7)      Par Ogres novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem ar Mālpils novada domi. Ziņo S.Velberga

8)   Par 2014.gada 13.novembra saistošo noteikumu Nr.34/2014 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogre novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” precizēšanu. Ziņo S.Grunte

 Domes priekšsēdētājs       A.Mangulis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
13
19
24
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?