Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 11.12.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

10.12.2014 15:24

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 11.decembrī plkst.9.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.9.30
1.2.  Par komunālo un transporta jautājumu komitejas ievēlēšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.9.50
1.3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo E.Grigors plkst.10.00
1.4.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015.gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Roze plkst.10.05
1.5.  Par noteikumu “Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” pieņemšanu. Ziņo D.Šķēle plkst.10.10
1.6. Par „Ogres novada Attīstības programmas 2011. - 2020. gadam” aktualizētās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Ziņo D.Grīsle plkst.10.15
1.7. Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” siltumenerģijas cenrāža apstiprināšanu. Ziņo G.Kalniņš plkst.10.20
1.8. Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” dzeramā ūdens piegādes un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas maksas apstiprināšanu. Ziņo G.Kalniņš plkst.10.25
1.9.  Par neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 50, Ogrē nomas līguma pagarināšanu SIA “OTAFS”. Ziņo R.Ieviņa plkst.10.30
1.10. Par zemes vienības Meža prospekts, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu SIA „Žiguli-STM”. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.35
1.11. Par zemes vienību Pavasara gatve, Ogre, Ogres nov. un Lazdu gatve, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.35
1.12. Par zemes vienības Sila iela 6B, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.35
1.13. Par izbūvēto Rīgas ielas posmu Ogrē pieņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.35
1.14. Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 6, Ogrē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo P.Špakovskis plkst.10.40
1.15. Par detālplānojuma grozījumu nekustamajā īpašumā “Ticības”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz.7480-005-0372 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo U.Apinis plkst.10.45
1.16. Par zemes vienības Strēlnieku prospekts 39, Ogre, Ogres novads, daļas piekritību valstij. Ziņo U.Apinis plkst.10.45
1.17. Par zemes vienības Lībieškalna iela, Ogre, Ogres nov. ar kadastra apzīmējumu 7480 001 0105 piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo U.Apinis plkst.10.45
1.18. Par zemes vienības Vijolīšu ielā 37, Ogrē, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo U.Apinis plkst.10.45
1.19. Par zemes vienības Malvu ielā 16, Ogrē, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo U.Apinis plkst.10.45
1.20. Par Taurupes administratīvās komisijas priekšsēdētājas apstiprināšanu. Ziņo J.Stafeckis plkst.10.55
1.21. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām “Gobas”, “Čapatas”, “Taukātne”, “Nomales” un “Putniņi”, Taurupes pag., Ogres nov., un to piekritību Ogres novada pašvaldībai”. Ziņo J.Stafeckis plkst.10.55
1.22. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām Ogres novada Taurupes pagastā. Ziņo J.Stafeckis plkst.10.55
1.23. Par zemes vienību „Matīsi”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Jermacāne plkst.11.00
1.24. Par zemes vienības „Skudras”, Meņģeles pag., Ogres nov., sadali un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Jermacāne plkst.11.00
1.25. Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā. Ziņo A.Ronis plkst.11.05
1.26.  Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.11.05
1.27. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.10
1.28. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.10
1.29. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.11.15
1.30. Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.20
1.31. Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.20
1.32. Par Ginta Kalniņa iecelšanu Ogres novada pašvaldības komunālo pakalpojumu iestādes “ Sarma” vadītāja amatā. Ziņo A.Misters plkst.11.25
1.33. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldības izpilddirektoru Jāni Latišu. Ziņo A.Mangulis plkst.11.30
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par A. M. iesnieguma par zaudējumu atlīdzinājumu noraidīšanu. Ziņo A.Lastiņa
2) Par 16.10.2014. Ogres novada domes lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Straumes”, Meņģeles pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7476 004 0143)” atcelšanu. Ziņo I.Jermacāne
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs              A.Ceplītis
 
 
Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 11.decembrī plkst.13.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Pulkveža Brieža iela 2B, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.13.00
2.2. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Upes prospektā 7-7, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē. Ziņo A.Gapejevs plkst.13.05
2.3. Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam – Rīgas iela 6, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo Dz.Žvīgurs plkst.13.10
2.4. Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.13.15
2.5. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.13.25
2.6. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem. Ziņo S.Velberga plkst.13.30
2.7.  Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.13.30
2.7.1. Ogres novada 2014.gada pamatbudžeta korekcijas
2.7.2. Ogres novada 2014.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.7.3.  p/a „Mālkalne” 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.4.  p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.5.  p/a „Dziednīca” 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.6.  Krapes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.7.  Ķeipenes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.8.  Lauberes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.9.   Madlienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.10. Mazozolu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.11. Meņģeles pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.12. Suntažu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.13. Taurupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
2.7.14. Ogres novada pašvaldības 2014.gada specbudžeta korekcijas
2.8.  Par ziedojumu pieņemšanu un saziedoto līdzekļu 2014.gada 14.-18.oktobra plūdos cietušajiem iedzīvotājiem izlietojumu. Ziņo S.Velberga plkst.
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs           A.Mangulis
 

 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 11.decembrī plkst.14.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.  Par sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ievēlēšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.14.00
3.2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 “Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.14.10
3.3.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas tiesību un saistību nodošanu SIA „Ogres rajona slimnīca”. Ziņo E.Grigors plkst.14.15
3.4. Par komisijas izveidi Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” darbības efektivitātes un uzdoto funkciju izpildes nodrošinājuma izvērtēšanai. Ziņo I.Tamane plkst.14.20
3.5. Par noteikumu “Novadpētniecisko darbu konkursa organizēšanas kārtība Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu. Ziņo V.Āboltiņa plkst.14.25
3.6.  Par Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas maksas par telpu nomu apstiprināšanu. Ziņo G.Strods plkst.14.30
3.7. Par Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo M.Jēkabsone plkst.14.35
3.8. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītājas Ivetas Valaines atbrīvošanu no amata un iecelšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” vadītājas amatā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.14.40
3.9.  Par 16.10.2014. lēmuma „Par Astrīdas Ārmanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekles amata” atcelšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.14.40
3.10.  Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.14.40
3.11.  Par Pētera Aulmaņa izslēgšanu no Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāva. Ziņo A.Ozoliņa plkst.14.40
3.12.  Par Aigara Rozes izslēgšanu no Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāva Ziņo A.Ozoliņa plkst.14.40
 
Sēdes slēgtā daļa.

 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs          R.Javoišs

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?