Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 6.11.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

05.11.2014 13:48

 

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 6.novembrī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Pēterim Aulmanim. Ziņo A.Mangulis plkst.9.20
1.2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 26.09.2014. lēmumā (protokols Nr.20; 1.§) „Par Ogres novada pašvaldības aģentūru „Mālkalne” un „Dziednīca” reorganizāciju un Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” izveidi”. Ziņo E.Grigors plkst.9.25
1.3. Par Ogres novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos „Ogres novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtība”. Ziņo D.Bārbale plkst.9.30
1.4. Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Tālrīti”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad.apz. 7480-005-0405 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo U.Apinis plkst.9.35
1.5. Par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Latvijas Pašvaldību savienību par dalību projektā „Lietpratīga pārvaldības un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”. Ziņo I.Staģīte plkst.9.40
1.6. Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Latvijas Nacionālajā projektu vadīšanas asociācijā (LNPVA). Ziņo D.Grīsle plkst.9.50
1.7. Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes dzeramā ūdens piegādes un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas maksas apstiprināšanu. Ziņo I.Jermacāne plkst.10.00
1.8. Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo I.Jermacāne plkst.10.05
1.9. Par zemes vienību „Krastmaļi”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību. Ziņo I.Jermacāne plkst.10.10
1.10. Par zemes vienības „Vizuļi”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Jermacāne plkst. 10.10
1.11. Par zemes vienību “Ozlēni ”, Meņģeles pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo I.Jermacāne plkst. 10.10
1.12. Par zemes vienības Jāņa Čakstes pr.1, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu biedrībai „Ogres dienesta un sporta suņu biedrība”. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.15
1.13. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10.20
1.14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Asari”, Madlienas pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10.20
1.15. Par grozījumiem 23.01.2014. lēmumā „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Otrās mājas””. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10.20
1.16.  Par izmaiņām Taurupes administratīvās komisijas sastāvā. Ziņo J.Stafeckis plkst.10.25
1.17. Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā. Ziņo A.Ronis plkst. 10.25
1.18. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst. 10.25
1.19. Par zemes vienības „Jaunrīti’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst. 10.25
1.20. Par grozījumu Ogres novada domes 26.09.2013. lēmumā „Par zemes vienības “Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Antonam Svilānam”. Ziņo A.Ronis plkst. 10.25
1.21. Par zemes vienību Ķeipenes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst.10.35
1.22. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ķeipenes pensionāru biedrībai “Avotkreses”. Ziņo V.Sirsonis plkst. 10.35
1.23. Par grozījumiem 25.09.2014. domes lēmumā (protokols Nr.19.; 22.§) par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.40
1.24. Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Keravu (Somijā). Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.45
1.25. Par automašīnas Toyota Avensis, valsts reģ.numurs HV8891 nodošanu pašvaldības domes priekšsēdētājam. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.50
1.26. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.10.55
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MS siltums”. Ziņo P.Preiss
2) SIA „Olympic Casino Latvia” iesnieguma izsniegt atļauju organizēt totalizatoru un derības Mālkalnes prosp.2b, Ogrē, izskatīšana. Ziņo S.Bertmane
3) Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu. Ziņo E.Grigors
4) Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Rīgas iela 6, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
5) Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Alīdzēnu purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., un zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo Dz.Žvīgurs
6) Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām Mazozolu pag., Ogres nov., un zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo Dz.Žvīgurs
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs              A.Ceplītis

 
Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 6.novembrī plkst.11.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2013.gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo S.Velberga plkst.11.20
2.2. Par noteikumu “Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.11.25
2.3. Par SIA „Ogres rajona slimnīca” 2013.gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst.11.30
2.4. Par SIA „Ogres Svēte” 2013.gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst. 11.30
2.5. Par SIA „Ķilupe” 2013.gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst. 11.30
2.6. Par SIA „D & F” 2013.gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst. 11.30
2.7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā" pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst. 11.40
2.8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga plkst.11.45
2.9. Par pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības īpašumā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknim. Ziņo S.Zemīte plkst.11.55
2.10. Par finansiālu atbalstu biedrības “Ogres stils” sportistiem dalībai sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga plkst.12.00
2.11. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Ronis plkst.12.05
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs               A.Mangulis
 
Pusdienas pārtraukums 12.10 – 13.00
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 6.novembrī plkst.13.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres mākslas skolas direktora Pētera Aulmaņa atbrīvošanu no amata. Ziņo A.Ozoliņa plkst.13.00
3.2. Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar Ogres Trīsvienības baptistu draudzi. Ziņo Ē.Ancāns plkst.13.05
3.3. Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte plkst.13.10
3.4. Par Ogres Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Grunte plkst.13.20
3.5. Par noteikumu „Ogres novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības kārtība” pieņemšanu un Ogres novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte plkst.13.25
3.6. Par “Noteikumu par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanu Ogres novadā” apstiprināšanu. Ziņo V.Āboltiņa plkst.13.30
3.7. Par Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo I.Ruskule plkst.13.40
3.8. Par materiālu atbalstu Daugavas Vanagu Ogres nodaļas biedriem. Ziņo M.Volkova plkst.13.50
3.9. Par materiālu palīdzību Ogres invalīdu biedrības grupu vadītājiem. Ziņo M.Volkova plkst.13.55
 
Slēgtā sēdes daļa.
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs               R.Javoišs

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?