Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 16.10.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.10.2014 14:07

Ogres novada domes sēde
notiek 2014.gada 16.oktobrī plkst.9.15
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.   Par komiteju un domes sēžu datumu izmaiņām 2014.gada novembrī, 2015.gada janvārī un aprīlī. Ziņo A.Mangulis plkst.9.25
2.   Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1. Par saistošo noteikumu Nr.29/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.9.30
2.2.   Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Galotnes”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis plkst.9.35
2.3.   Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.35
2.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.35
2.5.   Par zemes vienības „Zemgaļi 1”, Madlienas pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.35
2.6.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Andrim Roskam uz zemes vienību „Stiebriņi 1”, Meņģeles pag., Ogres nov., un zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Jermacāne plkst.9.40
2.7.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dacei Kalniņai uz zemes vienību „Straumes”, Meņģeles pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7476 004 0143). Ziņo I.Jermacāne plkst.9.40
2.8.   Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes Ķeipenes Tautas nama maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.40
2.9.   Par darba dienas pārcelšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9.45
2.10. Par servitūta līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Ziņo Ē.Ancāns plkst.9.45
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.30/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.9.50
3.1.1.      Ogres novada 2014.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2.      Ogres novada 2014.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3.      p/a „Mālkalne” 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.3.1.p/a Mālkalne paskaidrojums pie budžeta korekcijām
3.1.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.5.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.6.      Lauberes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.7.      Madlienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.8.      Mazozolu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.9.      Meņģeles pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Ogres novada pašvaldības 2014.gada specbudžeta korekcijas
3.1.13. papildu informācija:
3.1.13.1.  darba pieņemšanas-nodošanas akts (kultūras pasākumi Ogres estrādē);
3.1.13.2.  budžeta 9 mēnešu izpilde
3.2.   Par nekustamā īpašuma „d/s Ogre dārzs Nr.260”, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.00
3.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Kalēju iela 10A, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.05
3.4.   Par nekustama īpašuma - dzīvokļa Upes prospektā 7-7, Ogrē, Ogres nov., izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.05
3.5.   Par konkursa „Ogres novada sakoptākā sēta 2014” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10.10
 
4.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Astrīdas Ārmanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekles amata. Ziņo D.Ozoliņa plkst.10.15
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte plkst.10.15
4.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 22.04.2010. nolikumā “Nolikums par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir naudas balvas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās". Ziņo S.Grunte plkst.10.15
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1)      Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Ilgai Rēdmanei. Ziņo A.Mangulis
2)      Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Gapejevs
3)      Par Ogres novada pagastu bāriņtiesu. Ziņo A.Ozoliņa
 
 
Domes priekšsēdētājs                  A.Mangulis
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?