Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 18.09.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.09.2014 14:30

 

 

 

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 18.septembrī plkst.9.15
 
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstules izskatīšanu (par Ogres novada pašvaldības amatpersonu rīcības tiesiskumu un atbildību). Ziņo I.Tamane plkst.10.00
1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi 2013.gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr.10/2013 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” pieņemšanu. Ziņo E.Dzelzītis plkst.10.15
1.3.   Par domes 2014.gada 16.jūnija lēmuma "Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 "Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Ogres pilsētas privāto dzīvojamo māju pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem" pieņemšanu" atcelšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.10.20
1.4.   Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi. Ziņo U.Apinis plkst.10.25
1.5.  Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2013.gada publisko pārskatu. Ziņo E.Helmanis plkst.10.30
1.6.   Par līguma noslēgšanu par gāzesvada izbūvi Zvaigžņu ielā, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.35
1.7.   Par zemes vienības „Urga” 153, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.40
1.8.  Par zemes vienības „Ranka” 13, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību un iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.45
1.9.   Par nekustamo īpašumu daļu iznomāšanu SIA “LMT”. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.50
1.10.  Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes dzeramā ūdens un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas maksas apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.10.55
1.11.  Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.00
1.12.  Par zemes vienības „Vītnes”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.00
1.13.  Par zemes vienības „Jaunkļaviņas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.00
1.14. Par zemes vienības „Pīpenes”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.00
1.15. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7468 004 0052 un 7468 008 0117, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.11.00
1.16. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.11.10
1.17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām “Gobas”, “Čapatas”, “Cepļi”, “Taukātnes”, “Nomales” un “Putniņi”, Taurupes pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Stafeckis plkst.11.15
1.18. Par zemes vienību “Apsēni”, “Stiķenes”, “Kalna Āderes”, “Mežsarga”, “Zemdegas”, “Bajāri”, “Pūces”, “Lauciņi” un “Liepiņas”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Stafeckis plkst. 11.15
1.19. Par zemes vienības „Štāls”, Taurupes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Stafeckis plkst. 11.15
1.20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7492 009 0257, Taurupes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Stafeckis plkst. 11.15
1.21. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienību „Vārnas purvs” un „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs plkst.11.20
1.22. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo D.Šķēle plkst.11.25
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs             A.Ceplītis

 

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 18.septembrī plkst.11.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.  Par finansu atbalstu Raimondam Mikusam Vītoliņam dalībai hokeja turnīrā „Bauer Euro Hockey Invite”. Ziņo Dz.Žindiga plkst.11.30
2.2.  Par finansu atbalstu Raimondam Liepiņam dalībai Pasaules armvrestlinga čempionātā. Ziņo Dz.Žindiga plkst.11.30
2.3.  Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo S.Grunte plkst.11.35
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1) Par grozījumu Ogres novada pašvaldības 28.08.2014. lēmumā (protokols Nr.17; 40.§) “Par SIA „BRIG” iesnieguma par līdzfinansējumu Raimonda Ozola koncertam izskatīšana”. Ziņo A.Mangulis
 
 
Komitejas priekšsēdētājs            A.Mangulis

 

 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 18.septembrī plkst.11.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Tīnūžu ielā 16, Ogrē pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Lastiņa plkst.11.40
3.2. Par izmaiņām Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāvā. Ziņo D.Šķēle plkst.11.45
3.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra noteikumos „Noteikumi par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu”. Ziņo S.Grunte plkst.11.50
3.4. Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Ogres novada Suntažu bāriņtiesas un Ogres novada Taurupes bāriņtiesas reorganizāciju. Ziņo I.Vecziediņa plkst.11.55
 
Slēgtā sēdes daļa.

 

 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” un „Ābelīte” vadītāju amatiem. Ziņo D.Šķēle
2)  Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. Ziņo D.Šķēle
3) Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētā profesionālās ievirzes izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – Akordeonu spēle” IV mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursa nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo V.Ervalde
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                  R.Javoišs
 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski