Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 28.08.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

27.08.2014 16:36

 

 

Ogres novada domes sēde
notiek 2014.gada 28.augustā plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014.gada septembrī. Ziņo A.Mangulis plkst.9.15
 
2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1.   Par iekšējā audita rezultātiem iepirkumu jomā Ogres novada pašvaldības administrācijā. Ziņo J.Vēveris plkst.9.20
2.2.   Par komisijas izveidi funkcionālā audita piedāvājumu izvērtēšanai par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas un aģentūras „Dziednīca” un pašvaldības aģentūras „Mālkalne” reorganizāciju. Ziņo E.Helmanis plkst.9.25
2.3.  Par pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2013./2014. gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu Nr.27/2014 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2015./2016. gada apkures sezonai” pieņemšanu. Ziņo V.Vaivods plkst.9.35
2.4.  Par O. O. iesnieguma par morālā kaitējuma atlīdzību izskatīšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9.35
2.5. Par grozījumu izdarīšanu 22.02.2014. Ogres novada domes lēmumā „Par Parka ielas rekonstrukcijas Ogrē, Ogres novadā būvniecības ieceres apstiprināšanu”. Ziņo P.Zilberts plkst.9.40
2.6.  Par zemes vienības Stirnu ielā 14, Ogrē, Ogres nov. sadali un Lībieškalna ielas posma izveidi Ogrē, Ogres nov. Ziņo U.Apinis plkst.9.40
2.7.  Par ielu nosaukumu piešķiršanu Ogresgala ciema daļas bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis
2.8.  Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 002 0332, 7480 004 0629, 7480 004 1164, 7480 004 0763, 7480 004 1146, 7480 004 0007, 7480 005 0369 un 7480 005 0447 piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo U.Apinis
2.9.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 25.08.2011. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības „Lašupes” teritorijā” (sēdes protokols Nr.11; 7.§). Ziņo U.Apinis
2.10.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.03.2010. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz starpgabaliem Ogresgala pagastā dārzkopības sabiedrībās „Kooperators”, „Ranka”, „Mežvidi”, „Pauļuki”, „Druviņas”” (sēdes protokols Nr.3; 10.§). Ziņo U.Apinis
2.11.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.07.2013. lēmumā „Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai” (sēdes protokols Nr.11; 12.§). Ziņo U.Apinis
2.12.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.07.2013. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Neteiči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” (sēdes protokols Nr.11; 13.§). Ziņo U.Apinis
2.13.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 21.02.2013. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienībām Ogresgala pag., Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.2; 12.§). Ziņo U.Apinis
2.14.Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām Ogres novada Ogresgala pagastā. Ziņo U.Apinis
2.15.Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Lauberes pagastā. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.45
2.16. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Stārķi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu Renāram Kūriņam un Tatjanai Pugačevai. Ziņo J.Petrovičs
2.17.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs
2.18. Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo J.Petrovičs
2.19. Par zemes vienības „Vecaustrumi”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7468 001 0137), piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs
2.20. Par zemes vienību „Centra kūtiņas”, „Virbaļi”, „Pašv.zirgu kūts”, „Lejēni”, „Griķi”, „Nākotnes 1”, „Šķiedras”, „Smilgas”, „Vejkalns” un „Jaunliepiņas”, Madlienas pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs
2.21. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs
2.22. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Upespils”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs
2.23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0629, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs
2.24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0107, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs
2.25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0229, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs
2.26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0679, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs
2.27. Par grozījumu 20.02.2014. Ogres novada domes lēmumā „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”. Ziņo E.Dzelzītis plkst.9.50
2.28. Par grozījumiem 24.05.2012. lēmuma „Par Ogres novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ogres pilsētā”. Ziņo A.Roze plkst. 9.50
2.29. Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Latvijas Bridža federācija” Ogres Kultūras centrā. Ziņo L.Zadvinska plkst. 9.50
2.30. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola”. Ziņo J.Meijers plkst. 9.50
2.31. Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Meža prospekts 13, Ogre, Ogres nov., daļas un nekustamā īpašuma Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Lastiņa plkst. 9.50
2.32.  Par Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu komitejas likvidāciju. Ziņo E.Helmanis plkst.9.55
2.33. Par Ogres novada pašvaldības avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas likvidāciju. Ziņo E.Helmanis plkst.9.55
2.34.  Par telpu nomu maksas izcenojumiem Ogres Mūzikas skolā. Ziņo R.Ieviņa plkst.9.55
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
 
3.1.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo V.Elksne plkst.10.00
3.2. Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.10.10
3.3. Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo P.Špakovskis plkst.10.15
3.4.  Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo S.Ozoliņa plkst.10.20
3.5.  Par SIA „BRIG” iesnieguma par līdzfinansējumu Raimonda Ozola koncertam izskatīšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.10.25
 
4.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
 
4.1.  Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 ”Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā saņemšanas kārtība Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo M.Volkova plkst.10.30
 
Slēgtā sēdes daļa:
4.2. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.10.35
4.3. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.10.35
4.4.  Par dzīvokļa īpašuma Nr.12, „Ķieģeļceplis 7”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.40
4.5.  Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu. Ziņo R.Javoišs plkst.10.40
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1) Par servitūta līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Ziņo Ē.Ancāns
2) Par dzīvokļa īpašuma Tīnūžu ielā 16, Ogrē un dzīvokļa īpašuma Nr.23, “Cerības”, Ogresgala pag., Ogres nov. pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Lastiņa
3) Par maksas atlaidēm peldēšanas klubam „Ogre” p/a „Dziednīca” peldbaseinā. Ziņo Dz.Žindiga
4) Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Suntažu bāriņtiesas un Taurupes bāriņtiesas un bāriņtiesu locekļu darbības (pilnvarojuma) termiņa pagarināšanu. Ziņo I.Vecziediņa
 
Domes priekšsēdētājs                 A.Mangulis
 
 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski