Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 21.08.2014.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.08.2014 11:14

 

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 21.augustā plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
            >Valsts kontroles 15.08.2014. revīzijas ziņojums
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014.gada septembrī. Ziņo A.Mangulis plkst.11.00
2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1.   Par iekšējā audita rezultātiem iepirkumu jomā Ogres novada pašvaldības administrācijā. Ziņo J.Vēveris plkst.11.05
2.2.   Par komisijas izveidi funkcionālā audita piedāvājumu izvērtēšanai par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas un aģentūras „Dziednīca” un pašvaldības aģentūras „Mālkalne” reorganizāciju. Ziņo E.Helmanis plkst.11.30
2.3. Par pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2013./2014. gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu Nr__/2014 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2015./2016. gada apkures sezonai” pieņemšanu. Ziņo V.Vaivods plkst.11.50
2.4.   Par O. O. iesnieguma par morālā kaitējuma atlīdzību izskatīšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.12.00
 
Pusdienas pārtraukums 12.10 – 13.00
 
2.5.   Par grozījumu izdarīšanu 22.02.2014. Ogres novada domes lēmumā „Par Parka ielas rekonstrukcijas Ogrē, Ogres novadā būvniecības ieceres apstiprināšanu”. Ziņo P.Zilberts plkst.13.00
2.6.   Par zemes vienības Stirnu ielā 14, Ogrē, Ogres nov. sadali un Lībieškalna ielas posma izveidi Ogrē, Ogres nov. . Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.7.   Par ielu nosaukumu piešķiršanu Ogresgala ciema daļas bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.8.   Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 002 0332, 7480 004 0629, 7480 004 1164, 7480 004 0763, 7480 004 1146, 7480 004 0007, 7480 005 0369 un 7480 005 0447 piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 25.08.2011. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības „Lašupes” teritorijā” (sēdes protokols Nr.11; 7.§). Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.10. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.03.2010. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz starpgabaliem Ogresgala pagastā dārzkopības sabiedrībās „Kooperators”, „Ranka”, „Mežvidi”, „Pauļuki”, „Druviņas”” (sēdes protokols Nr.3; 10.§). Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.11.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.07.2013. lēmumā „Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai” (sēdes protokols Nr.11; 12.§). Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.12.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.07.2013. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. K. uz zemes vienību „Neteiči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” (sēdes protokols Nr.11; 13.§). Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.13.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 21.02.2013. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienībām Ogresgala pag., Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.2; 12.§). Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.14. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām Ogres novada Ogresgala pagastā. Ziņo U.Apinis plkst.13.10
2.15. Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Lauberes pagastā. Ziņo A.Misters plkst.13.30
2.16. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Stārķi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu R. K. un T. P. Ziņo A.Misters plkst.13.30
2.17. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.13.35
2.18. Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.13.35
2.19. Par zemes vienības „Vecaustrumi”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7468 001 0137), piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 13.35
2.20. Par zemes vienību „Centra kūtiņas”, „Virbaļi”, „Pašv.zirgu kūts”, „Lejēni”, „Griķi”, „Nākotnes 1”, „Šķiedras”, „Smilgas”, „Vejkalns” un „Jaunliepiņas”, Madlienas pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 13.35
2.21. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.13.45
2.22. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Upespils”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A. R. Ziņo A.Ronis plkst. 13.45
2.23. Par grozījumu 20.02.2014. Ogres novada domes lēmumā „par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”. Ziņo E.Dzelzītis plkst.13.50
2.24. Par grozījumiem 24.05.2014. lēmuma „Par Ogres novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ogres pilsētā”. Ziņo A.Roze plkst.13.55
2.25. Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Latvijas Bridža federācija” Ogres Kultūras centrā. Ziņo L.Zadvinska plkst.14.00
2.26. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola”. Ziņo J.Meijers plkst.14.05
2.27. Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Meža prospekts 13, Ogre, Ogres nov., daļas un nekustamā īpašuma Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Lastiņa plkst.14.10
2.28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0629, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst.14.15
2.29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0107, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst. 14.15
2.30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0229, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst. 14.15
2.31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0679, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst. 14.15
2.32.     Par Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu komitejas likvidāciju. Ziņo E.Helmanis plkst.14.20
2.33.     Par Ogres novada pašvaldības avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas likvidāciju. Ziņo E.Helmanis plkst.14.20
2.34.   Par telpu nomu maksas izcenojumiem Ogres Mūzikas skolā. Ziņo R.Ieviņa plkst.14.25
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs              A.Ceplītis

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 21.augustā plkst.14.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo V.Elksne plkst.14.30
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.14.40
3.3.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Roze plkst.14.45
3.4.  Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo P.Špakovskis plkst.14.50
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1)      Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo S.Ozoliņa
2)      Par SIA „BRIG” iesnieguma izskatīšanu. Ziņo L.Zadvinska
 
 
Komitejas priekšsēdētājs             A.Mangulis

 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 21.augustā plkst.15.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
4.1.  Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 ”Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā saņemšanas kārtība Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo M.Volkova plkst.15.00
 
Slēgtā sēdes daļa:
4.2.  Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.15.10
4.3.  Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.15.10
4.4.   Par dzīvokļa īpašuma Nr.12, „Ķieģeļceplis 7”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis plkst.15.15
4.5.   Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L. P. Ziņo R.Javoišs plkst.15.20
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs               R.Javoišs
 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski