Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 10.07.2014

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

09.07.2014 21:20

Ogres novada domes sēde
notiek 2014.gada 10.jūlijā plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
Nākamās komiteju sēdes 21.08.2014., domes sēde 28.08.2014.
Latvijas Republikas Tiesībsarga 26.06.2014. atzinums par interneta portāla „Ogrenet” slēgšanu darba laikā Ogres novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.9:10
1.2.   Par sadarbības līguma slēgšanu tūrisma attīstības jomā ar Baldones, Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu novadu pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldi. Ziņo V.Riekstiņa plkst.9:11
1.3.   Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mazkārkliņi” Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Ziņo U.Apinis plkst.9:12
1.4.   Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo U.Apinis plkst.9:12
1.5.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2012 “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” papildināšanu. Ziņo U.Apinis plkst.9:12
1.6.   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Brīvības ielā 95A, Ogre, Ogres nov. Ziņo J.Kļesoveca plkst.9:13
1.7.   Par zemes vienības Pureņu iela, Ogre, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Kļesoveca plkst.9:13
1.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Kārkluziedi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J. L. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:14
1.9.   Par grozījumiem Ogres novada domes 19.12.2013. lēmumā ,,Par siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešamās mantas nodošanu SIA ,,MS siltums” bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā”. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9:14
1.10.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Mieriņu zeme” Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu T. K. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:14
1.11.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J. V. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:14
1.12.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Lejaskorniešu pļava”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu I. S. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:15
1.13.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Pie Liepkalniem”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J. P. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9:15
1.14.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I.A. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9:15
1.15.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0515 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu R. J. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9:15
1.16.     Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem un piekritību pašvaldībai Krapes pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:15
1.17.     Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo D.Šķēle plkst.9:16
1.18.     Par SIA „JD Īpašumi” apstrīdēšanas iesniegumu. Ziņo A.Lastiņa plkst. 9:17
1.19.     Par ūdenstilpju zemes vienību daļās ar kadastra apzīmējumu 7476 004 0366 un 7476 004367 Ogres novada Meņģeles pagastā nodošanu apsaimniekošanai Meņģeles makšķernieku biedrībai. Ziņo I.Jermacāne plkst.9:22
1.20.     Par sadarbības līgumu starp Ogres novada pašvaldību un a/s „Latvijas valsts meži”. Ziņo D.Grīsle plkst.9:23
1.21.                    Par iekšējo noteikumu „Grozījumi 2014.gada 17.aprīļa iekšējos noteikumos „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” pārvalda Ogres novada pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, neapdzīvojamās ēkas un atsevišķus dzīvokļu īpašumus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā” pieņemšanu. Ziņo A.Roze plkst.9:24
1.22.                    Par darba līguma nepagarināšanu ar pašvaldības aģentūras “Rosme” direktoru Valdi Ancānu. Ziņo M.Gorškova plkst.9:25
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.25/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.9:26
2.1.1.      Ogres novada 2014.gada pamatbudžeta korekcijas
2.1.2.      Ogres novada 2014.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.1.3.      p/a „Mālkalne” 2014.gada korekcijas
2.1.4.      p/a „Dziednīca” 2014.gada korekcijas
2.1.5.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2014.gada korekcijas
2.1.6.      Lauberes pagasta pārvaldes 2014.gada korekcijas
2.1.7.      Madlienas pagasta pārvaldes 2014.gada korekcijas
2.1.8.      Meņģeles pagasta pārvaldes 2014.gada korekcijas
2.1.9.      Suntažu pagasta pārvaldes 2014.gada korekcijas
2.1.10. Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes 2014.gada korekcijas
2.1.11. Ogres novada pašvaldības 2014.gada specbudžeta korekcijas
 
2.2.   Par debetkartes piešķiršanu lietošanā domes priekšsēdētājam. Ziņo S.Velberga plkst.9:40
2.3.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo A.Roze plkst.9:41
2.4.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.9:42
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo J.Meijers plkst. 9:43
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo V.Ancāns plkst. 9:44
2.7.   Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle plkst.9:45
2.8.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 20.03.2014. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”” (protokols Nr.6; 30.§). Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:46
2.9.         Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Domā! Radi! Dari!” projektam „Zaļi, viedi, veseli Ogres Zilajos kalnos”. Ziņo D.Grīsle plkst.9:47
2.10.     Par lēmuma „Par projekta „Ogres Centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” atcelšanu. Ziņo A.Mangulis plkst.9:48
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Guntas Zvaigznes atbrīvošanu no Ogres novada bērnu nama „Laubere” direktores amata. Ziņo A.Misters plkst.9:49
3.2.   Par grozījumu Ogres Basketbola skolas nolikumā. Ziņo D.Ozoliņa plkst.9:50
3.3.   Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 „Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā saņemšanas kārtība Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova plkst.9:51
3.4.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrībā „Ogres basketbola klubs” Ziņo Dz.Žindiga plkst.9:52
3.5.   Par telpu nomas un ēdināšanas maksu Suntažu vidusskolā nometnes organizēšanai. Ziņo A.Ronis plkst.9:53
 
Slēgtā sēdes daļa:
3.6.   Par dzīvojamās platības Upes prospektā 5 Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo R.Javoišs plkst. 9:54
3.7.   Par Ogres novada Suntažu bāriņtiesas darbību. Ziņo Ē.Ancāns plkst.9:55
3.8.   Par pabalstu ārkārtas situācijā K. V. Ziņo M.Volkova plkst.9:56
3.9.   Par materiālo palīdzību I. Z. un K.I. Ziņo M.Volkova plkst.9:56
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1)      Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA „BVL Ogre” kultūras (atpūtas) pasākumu organizēšanā Ogres estrādē. Ziņo J.Laizāns
2)      Par Aldas Karasevas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo D.Šķēle
3)      Par Kristīnes Purviņas iecelšanu Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora amatā. Ziņo D.Šķēle
4)      Par kredīta ņemšanu. Ziņo S.Velberga
5)      Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Smilšu kalns”. Ziņo A.Bigačs
 
  
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis
 
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski