Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 7.07.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 7.jūlijā plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.9.10
1.2.   Par sadarbības līguma slēgšanu tūrisma attīstības jomā ar Baldones, Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu novadu pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldi. Ziņo V.Riekstiņa plkst.9.15
1.3.   Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mazkārkliņi” Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Ziņo U.Apinis plkst.9.20
1.4.   Par detālplānojuma apstiprināšanu zemes vienībai „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo U.Apinis plkst.9.20
1.5.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2012 “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” papildināšanu. Ziņo U.Apinis plkst.9.20
1.6.   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Brīvības ielā 95A, Ogre, Ogres nov. Ziņo J.Kļesoveca plkst.9.25
1.7.   Par zemes vienības Pureņu iela, Ogre, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Kļesoveca plkst.9.25
1.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Kārkluziedi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.30
1.9.   Par grozījumiem Ogres novada domes 19.12.2013. lēmumā ,,Par siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešamās mantas nodošanu SIA ,,MS siltums” bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā”. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.10.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Mieriņu zeme” Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.11.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.12.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Lejaskorniešu pļava”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.13.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Pie Liepkalniem”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.14.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.15.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0515 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.35
1.16.     Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem un piekritību pašvaldībai Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst.9.35
1.17.     Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo D.Šķēle plkst.9.40
1.18.     Par SIA „JD Īpašumi” apstrīdēšanas iesniegumu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.45
1.19.     Par ūdenstilpju zemes vienību daļās ar kadastra apzīmējumu 7476 004 0366 un 7476 004367 Ogres novada Meņģeles pagastā nodošanu apsaimniekošanai Meņģeles makšķernieku biedrībai. Ziņo I.Jermacāne plkst.10.15
1.20.     Par sadarbības līgumu starp Ogres novada pašvaldību un a/s „Latvijas valsts meži”. Ziņo D.Grīsle plkst.10.20
1.21.     Par iekšējo noteikumu „Grozījumi 2014.gada 17.aprīļa iekšējos noteikumos „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” pārvalda Ogres novada pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, neapdzīvojamās ēkas un atsevišķus dzīvokļu īpašumus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā” pieņemšanu. Ziņo A.Roze plkst.10.25
1.22.     Par darba līguma nepagarināšanu ar pašvaldības aģentūras “Rosme” direktoru Valdi Ancānu. Ziņo M.Gorškova plkst.10.30
 
 
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                      A.Ceplītis


Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 7.jūlijā plkst.10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.10.45
2.2.   Par debetkartes piešķiršanu lietošanā domes priekšsēdētājam. Ziņo S.Velberga
2.3.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo A.Roze plkst.11.15
2.4.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.11.25
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo J.Meijers plkst.11.35
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu. Ziņo V.Ancāns plkst.11.45
2.7.   Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle plkst.11.55
2.8.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 20.03.2014. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”” (protokols Nr.6; 30.§). Ziņo O.Atslēdziņš plkst.12.00
2.9.         Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Domā! Radi! Dari!” projektam „Zaļi, viedi, veseli Ogres Zilajos kalnos”. Ziņo D.Grīsle plkst.12.05
2.10.     Par lēmuma „Par projekta „Ogres Centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” atcelšanu. Ziņo A.Mangulis plkst.12.10
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Pusdienu pārtraukums 12.15 – 13.00
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                         A.Mangulis

 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 7.jūlijā plkst.13.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Guntas Zvaigznes atbrīvošanu no Ogres novada bērnu nama „Laubere” direktores amata. Ziņo A.Misters plkst.13.00
3.2.   Par grozījumu Ogres Basketbola skolas nolikumā. Ziņo D.Ozoliņa plkst.13.05
3.3.   Par saistošo noteikumu Nr.____/2014 „Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā saņemšanas kārtība Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova plkst.13.10
3.4.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrībā „Ogres basketbola klubs” Ziņo G.Sīviņš, Dz.Žindiga plkst.13.20
3.5.   Par telpu nomas un ēdināšanas maksu Suntažu vidusskolā nometņu organizēšanai. Ziņo A.Ronis plkst.13.25
 
Slēgtā sēdes daļa:
3.6.   Par dzīvojamās platības Upes prospektā 5-4 Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo R.Javoišs plkst.13.30
3.7.   Par Ogres novada Suntažu bāriņtiesas darbību. Ziņo Ē.Ancāns, Z.Freiberga plkst.13.35
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 R.Javoišs
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski