Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 19.06.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.06.2014 15:17

 

Ogres novada domes sēde
notiek 2014.gada 19.jūnijā plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
          *2011., 2012.gads
          *2013.gads
          *2014.gads
           *E.Bartkeviča iesniegums
           *atbilde
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014.gada jūlijā un augustā. Ziņo A.Mangulis plkst.9:20
 
2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1.  Par saistošo noteikumu Nr.20/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9:21
2.2.   Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 „Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Ogres pilsētas privāto dzīvojamo māju pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem” pieņemšanu. Ziņo V.Jahimoviča plkst.9:22
2.3.  Par saistošo noteikumu Nr.22/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”. Ziņo K.Skrastiņš plkst.9:25
2.4.   Par pilnvarojumu saskaņot Ogres HES ūdens objekta - ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus. Ziņo S.Bertmane plkst.9:26
2.5.   Par dendroloģiskā parka „Lazdukalni” pārdēvēšanu. Ziņo E.Helmanis, A.Lastiņa plkst.9:27
2.6.   Par iestāšanos biedrībā „Latvijas zaļo ceļu asociācija”. Ziņo V.Riekstiņa plkst.9:28
2.7.   Par konkursa „Ogres novada sakoptākā sēta 2014” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.9:30
2.8.   Par konkursa „Sakoptākais namīpašums 2014” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.9:31
2.9.   Par zemes vienības Kalēju iela 10A, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:32
2.10.  Par zemes vienības „Ranka” 52, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:32
2.11.  Par ūdenstilpnes (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0409 daļas) iznomāšanu SIA „T&MK”. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:33
2.12.  Par līguma noslēgšanu par komunikāciju izbūvi Ogres novada pašvaldībai piederošās Klusās ielas teritorijā. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:35
2.13. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo R.Grāvīte (no 2.13.p līdz 2.35.p) plkst.9:36
2.14. Par Gunta Graudiņa iecelšanu Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāja amatā. Ziņo R.Grāvīte, O.Atslēdziņš
2.15.     Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2014 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā” apstiprināšanu.
2.16.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dālderi 1-25”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.
2.17.   Par zemes vienības „Centrs”, Taurupes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “TeleTower”.
2.18.   Par zemes vienību Taurupes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2.19.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., (kadastra apzīmējums 7492 009 0213).
2.20.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Jaunsīļi”, Taurupes pag., Ogres nov., (kadastra apzīmējums 7492 009 0117).
2.21.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību„ NBK” uz zemes vienību „Gobas”, Taurupes pag., Ogres nov., (kadastra apzīmējums 7492 004 0033).
2.22.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Jaunpurviņi”, Taurupes pag., Ogres nov., (kadastra apzīmējums 7492 009 0119).
2.23.     Par pašvaldības ūdenstorņa daļas iznomāšanu SIA “Bite Latvija” mobilo antenu un sakaru aparatūras izvietošanai Ķeipenes pagastā Ogres novadā.
2.24.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Susuri”, Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.25.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Jaunbrūnas” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.26.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Jānīši” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.27.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Baiki” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.28.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Gravas” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.29.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Čiekuri” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.30.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Vatrānes pils” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.31.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Dravnieki” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.32.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Emmas” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.33.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Stiebri” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.34.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ievziedi” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.35.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Akācijas” Ķeipenes pag., Ogres nov.
2.36.     Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Jehvi (Igaunijā). Ziņo D.Šķēle plkst.9:40
2.37.     Par Artūra Manguļa neizmantotā atvaļinājuma pārcelšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9:41
2.38.     Par Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egila Helmaņa amatu savienošanu. Ziņo Ziņo S.Bertmane plkst.9:42
2.39.     Par grozījumiem domes 20.08.2009. lēmumā "Par Ogres būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāva apstiprināšanu". Ziņo S.Bertmane plkst.9:43
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada 2013.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2013.gada bilances apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga plkst.9:44
3.2.   Par Valsts kases kredītu procentu likmes samazināšanu. Ziņo S.Velberga plkst.9:45
3.3.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga plkst.9:46
3.4.   Par finansiālu atbalstu Ogres sportistiem dalībai Pasaules Junioru čempionātā frisbijā. Ziņo Dz.Žindiga plkst.9:47
3.5.  Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo D.Grīsle plkst.9:48
3.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 22.05.2014. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešana Ogres pilsētā””. Ziņo P.Preiss plkst.9:49
 
4.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
4.1.  Par saistošo noteikumu Nr.24/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.52/2010 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Dziednīca” nolikums”” pieņemšanu. Ziņo J.Meijers plkst.9:50
4.2.  Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa plkst.9:51
4.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 04.06.2009. nolikumā „Par maksas atlaidēm Ogres novada pašvaldības sporta bāzēs”. Ziņo S.Bertmane plkst.9:52
4.4.   Par dalības maksas apstiprināšanu Ogresgala pamatskolas vasaras dienas nometnē. Ziņo S.Velberga plkst.9:53
4.5.   Par grozījumiem Ogres mūzikas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Mangulis plkst.9:54
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa
2)   Par Dzintara Žvīgura iecelšanu Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Ziņo D.Šķēle
 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.Mangulis
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski