Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 20.03.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

Ogres novada domes sēde
notiek 2014.gada 20.martā plkst.9:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014.gada maijā. Ziņo E.Bartkevičs plkst.9:10
2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1. Par saistošo noteikumu Nr.14/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.21/2012 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu. Ziņo V.Vaivods plkst.9:11
2.2.   Par iekšējā audita rezultātiem Meņģeles pagasta pārvaldē. Ziņo J.Vēveris plkst.9:20
2.3. Par nekustama īpašuma - zemes gabala d/s „Kooperators” Nr.67, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.9:25
2.4.   Par nekustamā īpašuma Zilokalnu pr.5A, Ogre, Ogres nov., 1325/3848 domājamo daļu atsavināšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:26
2.5.   Par zemes vienības „Ranka” 99, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:27
2.6.   Par 01.04.2004. zemes nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Lazdukalni 2000”. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:28
2.7.   Par nedzīvojamo telpu „Kalnāji”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.9:30
2.8.   Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0539; 7488 003 0538 un 7488 007 0026, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis plkst.9:31
2.9.   Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9:31
2.10. Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9:31
2.11. Par zemes vienības Madlienas pag., Ogres nov., (kadastra apzīmējums 7468 002 0021), piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:32
2.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Pagasta māja” un „Pašvaldība”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu . Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:32
2.13. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:32
2.14. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:32
2.15. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:32
2.16.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9:35
2.17. Par automašīnas Toyota Avensis, valsts reģ.numurs HV8891 nodošanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram lietošanā. Ziņo E.Bartkevičs plkst.9:36
2.18. Par darba dienas pārcelšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9:37
2.19. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”. Ziņo A.Gapejevs plkst.9:38
2.20. SIA „Joker.Ltd” iesnieguma izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Mālkalnes prosp.3, Ogrē, izskatīšana. Ziņo S.Bertmane plkst.9:39
2.21. Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus). Ziņo R.Smirnova plkst.9:45
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Turkalnes ielā 27-2, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē. Ziņo A.Gapejevs plkst.9:46
3.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo V.Sirsonis plkst.9:47
3.3.   Par deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9:48
3.4.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Forsteri” komandai dalībai suņu pajūgu sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga plkst.10:00
3.5.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres Sporta centra trenerei Ivetai Holcmanei dalībai orientēšanās sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga plkst.10:00
3.6.   Par Eiropas U16 basketbola čempionāta sarīkošanu Ogrē 20 - 30.08.2014. Ziņo Dz.Žindiga plkst.10:00
3.7.  Par Ogres novada pašvaldības dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā. Ziņo R.Grāvīte plkst.10:02
3.8.   Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”. Ziņo R.Grāvīte plkst.10:02
3.9.   1.variants: Par nekustamā īpašuma Grīvas pr. 4B, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
2.variants: Par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma Grīvas pr.4B, Ogre, Ogres nov. pirmpirkuma tiesības. Ziņo J.Latišs, S.Ozoliņa plkst.10:05
 
 
4.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2014.gada vasaras periodā. Ziņo I.Ādmine plkst.10:15
4.2.   Par dzīvojamās mājas „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Sirsonis plkst.10:16
4.3.   Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, ,,Atvaros”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis plkst.10:17
 
Slēgtā sēdes daļa
 
4.4.   Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu. Ziņo R.Javoišs plkst.10:18
4.5. Par dzīvokļa Rīgas ielā 16, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu un izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra. Ziņo R.Javoišs plkst.10:18
4.6. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.10:20
4.7.   Par L. H. iesnieguma par dzīvojamās platības piešķiršanu izskatīšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.10:21
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1) Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”-1, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo A.Roze
2) Par kurināmā krājumu nodošanu SIA „MS siltums” Ziņo J.Petrovičs
3) Par 2014.gada 20.februāra pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” precizēšanu. Ziņo S.Bertmane
 
Domes priekšsēdētājs              E.Bartkevičs
 
 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski