Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 13.02.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.02.2014 09:49

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 13.februārī plkst.9.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par lokālplānojuma Ogresgala ciema daļā, bijušās d/s „Ogre” teritorijā, Ogresgala pag., Ogres nov., redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo U.Apinis plkst.9:20
1.2.   Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ticības”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis plkst.9:35
1.3.   Par lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Mazkārkliņi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, grozīšanu. Ziņo U.Apinis plkst.9:38
1.4.   Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte plkst.9:40
1.5.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2010 „Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9:45
1.6.   Par zemes vienības Brīvības iela 12A, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:50
1.7.   Par telpu nomas maksas izcenojumiem Ogres Valsts ģimnāzijā. Ziņo A.Adamovičs plkst.10:00
1.8.   Par grozījumiem Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” nolikumā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:05
1.9.   Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāja Normunda Ševela atbrīvošanu no amata. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:07
1.10.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:10
1.11.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu O. A. Ziņo J.Petrovičs plkst.10:12
1.12.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:15
1.13.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Skalavas kalns”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:15
1.14.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Attīrīšanas būves”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10;15
1.15.  Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 ,,Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47/2010 ,,Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Rosme” nolikums”” pieņemšanu. Ziņo J.Petrovičs, A.Ronis plkst.10;18
1.16.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Žļaugu purva meži” Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0540. Ziņo I.Reitere plkst.10:20
1.17.  Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10:25
1.18.  Par palīdzības piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās komisiju. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10:27
1.19.  Par SIA „MS siltums” iepirkuma komisijas izveidošanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.10:30
1.20.  Par iepirkumu komisiju izveidošanu. Ziņo V.Zvaigzne plkst.10:35
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1)  Par zemes vienības „Ranka” 129, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu I. A. Ziņo P.Špakovskis
 
 
Komitejas priekšsēdētājs             A.Ceplītis

 
Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 13.februārī plkst.10:40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2013.gada pārskatu. Ziņo J.Vēveris plkst. 10:40.
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2014.gada plānu. Ziņo J.Vēveris plkst. 10:50.
2.3.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2012 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst. 11:00
2.4.   Par deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst. 11:05
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo I.Sandore plkst.11:10
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis plkst. 11:15
2.7.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis plkst.11:17
2.8.   Par projekta „Ogres Centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Ziņo I.Staģīte plkst.11:20
2.9.   Par Ogres novada pašvaldības teritorijas plānojuma laika posma 2007.gads -2012.gads norakstīšanu no grāmatvedības uzskaites 2013.gadā. Ziņo M.Mukāne plkst.11:25
2.10.  Par Ogres novada pašvaldības iestāžu aktualitāti zaudējušo projektu norakstīšanu no grāmatvedības uzskaites 2013.gadā. Ziņo M.Mukāne plkst. 11:30
2.11.  Par titula GADA OGRĒNIETIS 2013 piešķiršanu. Ziņo E.Bartkevičs plkst. 11:45
 
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1)  Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 E.Bartkevičs
 

 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 13.februārī plkst.11:55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.25/2010 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”” pieņemšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.11:55
3.2.   Par saistošo noteikumu Nr._____/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.26/2012 „Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo Dz.Žindiga plkst.12:00
3.3.   Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte, S.Bertmane plkst.12:05
3.4.   Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Ziņo S.Velberga, S.Grunte plkst.12:10
3.5.   Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadā. Ziņo S.Grunte plkst.12:15
3.6.   Par „Ogres novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2014. - 2017.gadam” apstiprināšanu galīgajā redakcijā. Ziņo R.Rudzītis plkst.12:20
3.7.   Par grozījumu pagaidu dzīvojamo telpu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 nolikumā. Ziņo M.Volkova plkst.12:25
3.8.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38-211, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.12:30
3.9.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38-518, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst. 12:30
3.10. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38-104, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.12:30
3.11.  Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai „Kadiķi”-7, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.12:35
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs               R.Javoišs
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
23
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski