Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 12.12.2013.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.12.2013 12:03

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2013. gada 12. decembrī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014. gada janvārī. Ziņo E.Bartkevičs plkst.9:10.
 
2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1.   Par grozījumu izdarīšanu Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikumā. Ziņo V.Gaile plkst.9:15
2.2.   Par Ievas Tumanas atbrīvošanu no Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” direktores amata. Ziņo V.Gaile plkst.9:20
2.3.   Par Ogres novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmuma „Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu. Ziņo U.Apinis plkst.9:25
2.4.   Par Ogres novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2013. - 2020. gadam. Ziņo I.Staģīte plkst.9:30
2.5.   Par izmaiņām Ogres novada Attīstības komisijas sastāvā. Ziņo D.Grīsle plkst.9:35
2.6.   Par grozījumiem Ogres novada domes 21.02.2013. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisiju”. Ziņo D.Šķēle plkst.9:37
2.7.   Par telpu Brīvības ielā 33 un Brīvības ielā 44, Ogrē, nomas maksas izcenojumiem. Ziņo S.Velberga plkst.9:40
2.8.   Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis” Meža prospektā 8, Ogrē. Ziņo V.Dubovska plkst.9:45
2.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres invalīdu biedrībai un sadarbības līguma noslēgšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.9:47
2.10. Par zemes vienības Jaunā gatve 82, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu F. L.. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:50
2.11. Par zemes vienības „Pagasta ceļi”, Ķeipenes pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7456 006 0685) sadali un daļas piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis plkst.9:52
2.12.  Par zemes vienību „Vītoli”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:55
2.13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu T. M. uz zemes vienību „Kalna Cīruļi”, Madlienas pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:57
2.14.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L. S. uz zemes vienību „Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:00
2.15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. S. uz zemes vienību „Jaunvērītes”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7468 005 0164). Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:02
2.16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. M. uz zemes vienību „Krēsliņi”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7468 002 0021). Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10:05
2.17. Par zemes vienības "Juglaslīču mazdārziņi", Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu L.P. Ziņo A.Ronis plkst.10:07
2.18. Par zemes vienības pie „Eglāju fermas”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A. K.. Ziņo A.Ronis plkst.10:10
2.19.  Par Attīrīšanas stacijas ēkas, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.10:15
2.20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu N. E. uz zemes vienības Lazdu gatvē 6, Ogrē, Ogres nov., daļu. Ziņo J.Kļesoveca plkst.10:20
2.21. Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Meņģeles pag., Ogres nov. Ziņo I.Jermacāne plkst.10:25
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas un adreses maiņu. Ziņo N.Sapožņikovs
2) Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo V.Sirsonis
3) Par saistošo noteikumu grozījumiem. Ziņo S.Bertmane
4) Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2014.gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Roze
5) Par grozījumiem 24.10.2013. domes lēmumā "Par Ogres novada Ogresgala pagasta pārvaldes reorganizāciju" (protokols Nr.17; 1.§). Ziņo S.Bertmane
6) Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Ozoliņa
 
 
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis
 

 

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2013. gada 12. decembrī plkst.11:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par kredīta ņemšanu pirmsskolas izglītības iestāžu Energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem. Ziņo I.Staģīte, S.Velberga plkst.11:00
3.2. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisijas sastāvā. Ziņo M.Mukāne plkst.11:05
3.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes un Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstos. Ziņo I.Sandore, O.Atslēdziņš plkst.11:10
3.4. Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo I.Jermacāne plkst.11:15
3.5. Par Taurupes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo J.Stafeckis plkst.11:20
3.6. Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Ozoliņa plkst.11:25
3.7. Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.11:30
3.8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2013 “Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.11:35
3.8.1.      Ogres novada 2013. gada pamatbudžeta decembra korekcijas
3.8.2.      Ogres novada 2013. gada decembra iestāžu koriģētās tāmes
3.8.3.      p/a „Mālkalne” 2013. gada decembra korekcijas
3.8.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2013. gada decembra korekcijas
3.8.5.      p/a „Dziednīca” 2013. gada decembra korekcijas
3.8.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2013. gada decembra korekcijas
3.8.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2013. gada decembra korekcijas
3.8.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2013. gada decembra korekcijas
3.8.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2013. gada decembra korekcijas
3.8.10. Mazozolu pagasta pārvaldes 2013. gada decembra korekcijas
3.8.11. Meņģeles pagasta pārvaldes 2013. gada decembra korekcijas
3.8.12. Suntažu pagasta pārvaldes 2013. gada decembra korekcijas
3.8.13. Taurupes pagasta pārvaldes 2013. gada decembra korekcijas
3.8.14. Ogres novada pašvaldības 2013. gada specbudžeta grozījumi
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs E.Bartkevičs
  

Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2013. gada 12. decembrī plkst.12:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres 1. vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Grunte plkst.12:00
4.2.   Par Suntažu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Grunte plkst.12:05
4.3.   Par grozījumiem sadarbības līgumā ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām izglītības, sporta un kultūras jomā. Ziņo S.Grunte plkst.12:10
4.4.   Par materiālu atbalstu Daugavas Vanagu Ogres nodaļas biedriem. Ziņo M.Volkova plkst.12:15
4.5.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu VPII „Taurenītis” skolotāja palīdzei. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.12:20
4.6.   Par papildus istabas piešķiršanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei. Ziņo A.Gapejevs plkst.12:25
4.7.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.12:30
4.8.   Par J.B. iesnieguma izskatīšanu par dzīvokļu komisijas 10.10.2013. lēmuma apstrīdēšanu. Ziņo R.Javoišs plkst.12:37
4.9.   Par Ogres novada sociālā dienesta 22.10.2013. lēmuma Nr.4-10/165 „Par aprūpes mājās pakalpojumu A. M.” apstrīdēšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.12:45
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs  R.Javoišs
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski