Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 21.11.2013.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.11.2013 11:13

 

 
Ogres novada domes sēde
notiek 2013. gada 21. novembrī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
· Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Nākamās komiteju sēdes 12.12.2013., domes sēde 19.12.2013.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par saistošo noteikumu Nr.50/2013 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo K.Skrastiņš plkst.9:10
1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.51/2013 „Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.29/2011 „Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo K.Skrastiņš plkst.9:10
1.3.   Par saistošo noteikumu Nr.52/2013 „Pašvaldības aģentūras „Rosme” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014. gada apkures sezonai” pieņemšanu. Ziņo V.Ancāns plkst.9:12
1.4.   Par 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.23/2013 „Grozījumi 21.10.2010. Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.37/2010 „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras” nolikums”” precizēšanu. Ziņo Ē.Ancāns plkst.9:12
1.5.   Par Ogres novada pašvaldības apvienotās Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes izveidošanu. Ziņo J.Latišs plkst.9:15
1.6.   Par Ogres novada attīstības programmas 2011.- 2017. gadam aktualizēšanu. Ziņo D.Grīsle plkst.9:20
1.7.   Par darba dienas pārcelšanu. Ziņo D.Šķēle plkst.9:22
1.8.   Par Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības komisijas likvidāciju. Ziņo Ē.Ancāns plkst. 9:23
1.9.   Par Attīstības komisijas izveidi. Ziņo D.Grīsle plkst.9:24
1.10.  SIA „NB” iesnieguma izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Skolas ielā 4, Ogrē izskatīšana. Ziņo Ē.Ancāns plkst.9:25
1.11.  Par zemes vienības Piekalnes ielā 17, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu V. Z.-S. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:30
1.12.  Par zemes vienības Jumpravas iela 34, Ogre, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai un iznomāšanu L.T.. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:30
1.13. Par L. R. iesnieguma noraidīšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:30
1.14. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas daļā Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo A.Lastiņa plkst.9:30
1.15. Par zemes vienības „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:33
1.16. Par zemes vienību „Mazie Purgaiļi”, Madlienas pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:33
1.17. Par zemes vienības „Rozas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:33
1.18. Par koksnes biomasas koģenerācijas stacijas Madlienas pagasta nekustamajā īpašumā „Jaunlauki”, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0143, būvniecības ieceri. Ziņo I.Reitere plkst.9:35
1.19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Sarmas”, Meņģeles pag., Ogres nov. Ziņo I.Jermacāne plkst.9:37
1.20.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Teikas”, Meņģeles pag., Ogres nov. Ziņo I.Jermacāne plkst.9:37
1.21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Jaunāmuiža”, Meņģeles pag., Ogres nov. Ziņo I.Jermacāne plkst.9:37
1.22.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Dālderi 2-7”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst. 9:40
1.23.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ausmiņas”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst. 9:40
1.24.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Liepu Krogs”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst. 9:40
1.25.   Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. T.. Ziņo A.Ronis plkst. 9:43
1.26.   Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. A.. Ziņo A.Ronis plkst. 9:43
1.27.   Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu B. S.. Ziņo A.Ronis plkst. 9:43
1.28.   Par zemes vienības „Juglaslīči”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu L. P.. Ziņo A.Ronis plkst. 9:43
1.29.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0250 piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo P.Pļavnieks plkst.9:45
1.30.  Par zemes vienības Ogresgala pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu V. T.. Ziņo P.Pļavnieks plkst.9:45
1.31.   Par grozījumiem Ogres novada domes 26.09.2013. lēmumā “Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai” (sēdes protokols Nr.15, 10.§). Ziņo J.Kļesoveca plkst.9:47
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.  Par kredīta ņemšanu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis”” realizācijai. Ziņo S.Velberga plkst.9:50
2.2. Par SIA „Ķilupe” 2012.gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst. 9:50 („Ogres pašv. kopuzņēmumu un kapitālsab. saimnieciskās darbības rezultāti par 2012. gadu” attiecas uz darba kārtības punktiem no 2.2. līdz 2.5.)
2.3.  Par SIA „Ogres Svēte” 2012. gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst.9:52
2.4.  Par SIA „Ogres interneta centrs” 2012. gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst. 9:52
2.5.  Par SIA „Ogres televīzija” 2012. gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst. 9:52
2.6. Par Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo D.Šķēle plkst.9:55
2.7. Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju. Ziņo M.Mukāne plkst.10:00
2.8.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2013. gada plānā. Ziņo J.Vēveris plkst.10:02
2.9.  Par pamatlīdzekļu nodošanu PA „Mālkalne”. Ziņo E.Pārpucis plkst.10:05
2.10. Par dzīvojamo māju, kurās visi dzīvokļi privatizēti, izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” bilances. Ziņo A.Roze plkst.10:06
2.11.  Par Ogres novada pašvaldības piederošās automašīnas VAZ-21214 norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances. Ziņo A.Ronis plkst.10:07
2.12. Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis plkst.10:07
2.13. Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo I.Ruskule plkst. 10:10
2.14. Par kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) iegūšanu pašvaldības īpašumā, tās izmantošanas mērķa noteikšanu un atļauju atsavināt iegūto kustamo mantu. Ziņo E.Bartkevičs plkst. 10:15
2.15.     Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2012. gada publisku pārskatu. Ziņo I.Tumana plkst. 10:17
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 34, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.10:20
3.2.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst. 10:20
3.3.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst. 10:20
3.4.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” elektriķim E.M. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10:22
3.5.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Kastaņi”, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10:22
3.6.   Par saistošo noteikumu Nr.53/2013 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo J.Meijers plkst. 10:25
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
1) Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze
 
Domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs
 
 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
23
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski