Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 14.11.2013.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.11.2013 11:18

 

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2013.gada 14.novembrī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo K.Skrastiņš plkst.9:10
1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.29/2011 „Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo K.Skrastiņš plkst.9:12
1.3.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Pašvaldības aģentūras „Rosme” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014.gada apkures sezonai” pieņemšanu. Ziņo V.Ancāns plkst.9:15
1.4.   Par 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.23/2013 „Grozījumi 21.10.2010. Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.37/2010 „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras” nolikums”” precizēšanu. Ziņo Ē.Ancāns plkst.9:17
1.5.   Par Ogres novada pašvaldības apvienotās Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes izveidošanu. Ziņo J.Latišs plkst.9:20
1.6.   Par Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēšanu. Ziņo D.Grīsle plkst.9:35
1.7.   Par darba dienas pārcelšanu. Ziņo D.Šķēle plkst.9:40
1.8.   Par Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības komisijas likvidāciju. Ziņo Ē.Ancāns plkst.9:45
1.9.   Par Attīstības komisijas izveidi. Ziņo D.Grīsle plkst.9:50
1.10.     SIA „NB” iesnieguma izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Skolas ielā 4, Ogrē izskatīšana. Ziņo Ē.Ancāns plkst. 9:55
1.11.     Par zemes vienības Piekalnes ielā 17, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu V. Z.-S. Ziņo A.Lastiņa plkst. 10:10
1.12.     Par zemes vienības Jumpravas iela 34, Ogre, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai un iznomāšanu L. T. Ziņo A.Lastiņa plkst.10:10
1.13.     Par L. R. iesnieguma noraidīšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst. 10:15
1.14.     Par nekustamo īpašumu atsavināšanu bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas daļā Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo A.Lastiņa plkst. 10:15
1.15.     Par zemes vienības „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10:20
1.16.     Par zemes vienību „Mazie Purgaiļi”, Madlienas pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 10:20
1.17.     Par koksnes biomasas koģenerācijas stacijas Madlienas pagasta nekustamajā īpašumā „Jaunlauki”, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0143, būvniecības ieceri. Ziņo I.Reitere plkst. 10:25
1.18.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. S. uz zemes vienībām „Sarmas”, Meņģeles pag., Ogres nov. Ziņo I.Jermacāne plkst. 10:30
1.19.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R. L. uz zemes vienību „Dālderi 2-7”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst. 10:35
1.20.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. R. uz zemes vienību „Ausmiņas”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst. 10:35
1.21.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. Z. uz zemes vienību „Liepu Krogs”, Krapes pag., Ogres nov. Ziņo I.Sandore plkst. 10:35
1.22.     Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. T. Ziņo A.Ronis plkst. 10:40
1.23.     Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. A. Ziņo A.Ronis plkst. 10:40
1.24.     Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu B. S. Ziņo A.Ronis plkst. 10:45
1.25.     Par zemes vienības „Juglaslīči”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu L. P. Ziņo A.Ronis plkst. 10:45
1.26.     Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0250 piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo P.Pļavnieks plkst. 10:50
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1)      Par grozījumiem Ogres novada domes 26.09.2013. lēmumā “Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai” (sēdes protokols Nr.15, 10.§). Ziņo J.Kļesoveca
2)      Par zemes vienības „Rozas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš
3)      Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. P. uz zemes vienībām „Teikas”, Meņģeles pag., Ogres nov. Ziņo I.Jermacāne
4)      Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. P. uz zemes vienībām „Jaunāmuiža”, Meņģeles pag., Ogres nov. Ziņo I.Jermacāne
5)      Par zemes vienības Ogresgala pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu V. T. Ziņo P.Pļavnieks
 
Komitejas priekšsēdētājs                     A.Ceplītis

 

 
Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2013.gada 14.novembrī plkst.11:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par kredīta ņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.11:00
2.2.   Par SIA „Ķilupe” 2012.gada peļņas novirzīšanu attīstībai. Ziņo S.Velberga plkst.11:05 („Ogres pašv. kopuzņēmumu un kapitālsab. saimnieciskās darbības rezultāti par 2012.gadu” attiecas uz darba kārtības punktiem no 2.5. līdz 2.8.)
2.3.   Par SIA „Ogres Svēte” 2012.gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst.11:10
2.4.   Par SIA „Ogres interneta centrs” 2012.gada peļņas novirzīšanu. Ziņo S.Velberga plkst. 11:15.
2.5.   Par SIA „Ogres televīzija” 2012.gada peļņas novirzīšanu attīstībai. Ziņo S.Velberga plkst. 11:20
2.6.   Par Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo D.Šķēle plkst. 11:25
2.7.   Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju. Ziņo M.Mukāne plkst. 11:30
2.8.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2013.gada plānā. Ziņo J.Vēveris plkst. 11:35
2.9.   Par pamatlīdzekļu nodošanu PA „Mālkalne”. Ziņo E.Pārpucis plkst. 11:40
2.10.     Par dzīvojamo māju, kurās visi dzīvokļi privatizēti, izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” bilances. Ziņo A.Roze plkst. 11:45
2.11.     Par Ogres novada pašvaldības piederošās automašīnas VAZ-21214 norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances. Ziņo A.Ronis plkst. 11:50
2.12.     Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis plkst.11:50
2.13.     Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo I.Ruskule plkst. 11:55
2.14.     Par kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) iegūšanu pašvaldības īpašumā, tās izmantošanas mērķa noteikšanu un atļauju atsavināt iegūto kustamo mantu. Ziņo E.Bartkevičs plkst. 12:00
2.15.     Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2012. gada publisku pārskatu. Ziņo I.Tumana plkst. 12:05
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                    E.Bartkevičs
 


 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2013.gada 14.novembrī plkst.12:10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 34, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.12:10
3.2.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst. 12:10
3.3.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst. 12:15
3.4.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst. 12:15
3.5.   Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu pašvaldības aģentūrai „Mālkalne”. Ziņo A.Roze plkst.12:20
3.6.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” elektriķim E.Mazitānam. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 12:35
3.7.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Kastaņi”-3, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.12:40
3.8.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo J.Meijers plkst.12:45
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                R.Javoišs
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski