Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 14.12.2017.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.12.2017 16:30

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2017.gada 14.decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 21.12.2017. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
·          Prezentācija “Ogres novada pagastu katlu māju attīstība un izmaksu optimizācija. Ziņo MS “Siltums” pārstāvji I.Balčūns, N.Ševels
·          Informācija par Ogres novada jaunā logotipa veidošanu. Ziņo A.Purviņa
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2018.gadā. Ziņo I.Vilcāne pulksten 9.10
1.2.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.    /2017 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014” Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 9.15
1.3.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0187, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns  pulksten 9.20
1.4.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.20
1.5.   Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.20
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.7.   Par zemes vienības „Asari”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.8.   Par nekustamā īpašuma „Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.9.   Par nekustamā īpašuma „Pie Stiebriņiem” Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.10. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.11. Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam – Līčupes iela 11, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.30
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Ogres starpnovadu arodorganizācijai bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Purviņa pulksten 9.35
1.13.  Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu fiziskai personai bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Purviņa pulksten 9.35
1.14.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Hostu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.40
1.15.  Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu fiziskai personai. Ziņo A.Mežale pulksten 9.45
1.16.  Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Mālkalnes prospekts 1, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 002 0171, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.50
1.17.  Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 3-2, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.50
1.18.  Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 6-5, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.50
1.19.  Par nekustama īpašuma – ½ domājamās daļas no zemes vienības, “Neteiči”, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.50
1.20.  Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.55
1.21.  Par Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra iekšējo noteikumu Nr. __/2017 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte pulksten 10.00
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu” (protokols Nr.9; 2.§). Ziņo A.Pūga 
  1.  Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                      J.Laizāns


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2017.gada 14.decembrī pulksten 10.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.    Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo A.Ormane pulksten 10.05
2.1.1.      Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta korekcijas
2.1.2.      Ogres novada 2017.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.1.3.      p/a „Ogres namsaimnieks” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.5.      p/a “Rosme” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.14. Ogres novada pašvaldības 2017.gada specbudžeta korekcijas
2.1.15. Kredīti 2017
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes Ķeipenes komunikācijas centra maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.20
2.3.   Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem. Ziņo A.Ormane pulksten 10.25
2.4.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2017 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018. gadā cenrādis” apstiprināšanu. Ziņo K.Grīnbergs pulksten 10.30
2.5.   Par objektu izslēgšanu no p/a “Ogres namsaimnieks” bilances. Ziņo K.Grīnbergs pulksten 10.35
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr. 21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem” precizēšanu. Ziņo E.Leščinska pulksten 10.40
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             E.Helmanis
 


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 14.decembrī pulksten 10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par nolikuma “Grozījumi Ogres novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā” pieņemšanu.  Ziņo R.Rudzītis pulksten 10.45
3.2.   Par nolikuma „Grozījumi Ogres sākumskolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.50
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                    A.Mangulis


 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 14.decembrī pulksten 10.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo E.Leščinska pulksten 10.55
 
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks                                                                                 M.Siliņš          
 
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski