Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.09.2017.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.09.2017 16:45

 

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2017.gada 21.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.    Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 20.07.2017.lēmumā Nr.7, 6.§ “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 004 0483, 7480 004 0309, 7480 004 0308 apvienošanu” . Ziņo J.Kļesoveca
1.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 17.08.2017.lēmumā Nr.8, 9.§ “Par zemes vienību “Rožulejas”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 005 0719 un “Rožulejas 1”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 005 0232 apvienošanu”. Ziņo J.Kļesoveca
1.3.   Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo L.Lisovska
1.4.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17; 3.§) un Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 24.oktobrī (protokols Nr.17; 3.§)). Ziņo A.Pūga
1.5.   Par Ogres novada domes starpresoru komisijas likvidāciju. Ziņo A.Pūga
1.6.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2017 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014” Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale
1.7.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Aspazija”. Ziņo I.Kažoka
1.8.   Par zemes vienības Turkalnes ielā 35, Ogrē, Ogres nov., daļas nomas tiesību izsoli. Ziņo I.Kažoka
1.9.   Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 45-1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.10.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.11.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Irbes”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.12.   Par zemes vienības Madlienas pag., Ogres nov. ar kadastra apzīmējumu 74680010325 noteikšanu par starpgabalu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.13.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.14.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
 
1.15.   Par nekustamā īpašuma „Mūrīši”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns
1.16.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājam Aigaram Bērziņam. Ziņo V.Ancāns
1.17.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Fondam “Zied Ģimene””. Ziņo J.Stafeckis
1.18.   Par Ogres novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Ziņo A.Pūga
1.19.    Par Ogres novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvju iecelšanu. Ziņo A.Pūga
1.20.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (protokols Nr.4; 19.§). Ziņo A.Pūga
1.21.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 18.§). Ziņo A.Pūga
1.22.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā „Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu” (protokols Nr.18; 13.§). Ziņo A.Pūga
1.23.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
1.24.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei bezatlīdzības lietošanā. Ziņo D.Tribocka
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi
2.1.    Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0959) atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu. Ziņo I.Kažoka
2.2.   Par Ogres basketbola skolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. I.Neimane
2.3.   Par Ogres novada pašvaldības projekta „Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija” īstenošanu un finansējumu. Ziņo P.Preiss
2.4.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo S.Grunte
2.5.   Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. Ziņo E.Pārpucis
2.6.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājums.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2017 ”Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo I.Švēde
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 28.§). Ziņo A.Pūga
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova
4.3.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu”” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:

 

1.      Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
2.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 21.01.2017. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”(protokols Nr. 1; 7.§). Ziņo A.Pūga
3.      Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
4.      Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. Ziņo O.Atslēdziņš
5.      Par palīdzību ugunsgrēkā Ogrē cietušajai ģimenei. Ziņo E.Helmanis
6.      Par  neapdzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 44, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Kažoka
7.      Par nekustamā īpašuma  - būves Tirgoņu ielā 9A, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
8.      Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74800041251, "Pienotava", Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.  atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
9.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2017 „Kārtība, kādā sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo I.L.Lisovska
10.    Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Helmanis

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski