Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem 2008.gadā

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ogres novada būvvalde > Informācija par Ogres būvvaldē iesniegto dokumentāciju un pieņemtajiem lēmumiem būvniecības jomā > Arhīvs > 2008

2008.gadā Ogres novada domes būvvalde ir sagatavojusi 1500 atbildes uz iesniegumiem, tai skaitās 340 atbildes (plānošanas un arhitektūras uzdevumi, atzinumi u.c.) uz būvniecības iesniegumiem; 115 atbildes (lēmumi par adreses noteikšanu, lēmumi par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, darba uzdevumi zemes ierīcības projektu izstrādāšanai) uz iesniegumiem zemes gabala atdalīšanai, apvienošanai, robežu pārkārtošanai; 62 izziņas par jaunbūves ierakstīšanu zemesgrāmatā (tiesiskie pamatojumi); 84 domes lēmumus par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām; 24 domes lēmumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu; 9 domes saistošos noteikumus par detālplānojumu apstiprināšanu, u.c. atbildes.

Kopumā sniegtas 874 atbildes uz fizisko personu iesniegumiem, 626 atbildes uz juridisko personu iesniegumiem un sagatavoti 283 domes izejošie dokumenti. Būvvalde akceptējusi 335 būvprojektus, tai skaitā 77 projektus sabiedriskai būvniecībai, 215 projektus individuālai būvniecībai; 43 vienkāršotās
renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes.

Publiskai apspriešanai nodoti 12 objektu būvniecības ieceres materiāli.

Sagatavoti 124 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, 390 būvatļaujas, tai skaitā 189 pārreģistrētas būvatļaujas.

Būvvalde 2008.gadā budžeta plāna ietvaros ir organizējusi 9 tehnisko projektu izstrādi (organizētas publiskās apspriešanas, par tām ziņojot plašsaziņas līdzekļus, sanāksmēs protokolēti iedzīvotāju viedokļi, saņemti un apkopoti tehniskie nosacījumi, nosūtīti materiāli atbildīgajiem dienestiem utt.):