E - Pakalpojumi

Drukāt
Sākumlapa > Pakalpojumi

E-Iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Ogres novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:


Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformulē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu.

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Pamācību, kā oficiāli sazināties ar pašvaldību skatīt šeit .

Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi aprakstīti www.latvija.lv

Atbildīgais
Pakalpojums
Nepieciešamās veidlapas
Pakalpojuma apraksts
Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
www.latvija.lv
Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana www.latvija.lv
Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
www.latvija.lv
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

www.latvija.lv
Dzimšanas reģistrācija www.latvija.lv
Laulību reģistrācija www.latvija.lv
Miršanas reģistrācija www.latvija.lv
Vārda, uzvārda ieraksta maiņa www.latvija.lv
Tautības ieraksta maiņa www.latvija.lv
Kanceleja Dzīvesvietas deklarēšana
Dzīvesvietas deklarācija
www.latvija.lv
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu Izziņa par deklarēto dzīves vietu www.latvija.lv
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
Veidlapa izglītības iestādes informācijai par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
www.latvija.lv
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licence www.latvija.lv
Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā www.latvija.lv
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Iesniegums bērna reģistrēšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

www.latvija.lv
Juridiskā nodaļa
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās
Iesniegums atbilstoši MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
15.punkta prasībām.
www.latvija.lv
Publisko pasākumu organizēšana
Iesniegums atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6. panta prasībām
www.latvija.lv
Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
Iesniegums atbilstoši MK 12.05.2010. noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punkta prasībām.
www.latvija.lv
Būvvalde
Iesniegumi ēku būvniecībai un nojaukšanai
Būvatļaujas izsniegšana vai pārreģistrācija
Būvvaldes izziņas izsniegšana jaunbūvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā
Iesniegums par jaunbūves ierakstīšanu zemes grāmatā www.latvija.lv
Reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošana

Iesniegums

Būvniecības ieceres saskaņojuma lapa
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa
Zemes vienībai (ēkai, telpu grupai) adreses piešķiršana (maiņa, anulēšana) Iesniegums www.latvija.lv
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām Iesniegums www.latvija.lv
Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu Iesniegums www.latvija.lv
Darba uzdevuma (nosacījumu) sagatavošana, izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei Iesniegums brīvā formā www.latvija.lv
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Iesniegums brīvā formā www.latvija.lv
Izziņa par adresēm Iesniegums brīvā formā
Lēmums par adreses noteikšanu, apvienojot blakus esošās zemes vienības Iesniegums brīvā formā
Nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšana (maiņa) Iesniegums brīvā formā
Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide Iesniegums
Datorsistēmu un datortīklu administrators Publiski pieejams interneta punkts www.latvija.lv

PA „Ogres namsaimnieks” struktūrvienība „Neptūns”

Publiskais peldbaseins
www.latvija.lv
Sociālais dienests
Sociālā aprūpe, silto pusdienu piegāde mājās
www.latvija.lv
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām
www.latvija.lv
Sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem
www.latvija.lv
Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem www.latvija.lv
Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušajiem bērniem
www.latvija.lv
Sociālā aprūpe
www.latvija.lv
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu www.latvija.lv
Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietas www.latvija.lv
Pabalsts audžuģimenēm www.latvija.lv
Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs www.latvija.lv
Apbedīšanas pabalsts www.latvija.lv
Dzīvokļa pabalsts maznodrošinātām personām (ģimenēm) www.latvija.lv
Izziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu www.latvija.lv
Pabalsts neparedzētiem gadījumiem www.latvija.lv
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei www.latvija.lv
Pabalsts ārkārtas situācijā www.latvija.lv
Pabalsts kurināmā iegādei www.latvija.lv
Mācību pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem www.latvija.lv
Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai www.latvija.lv
Uzziņas un konsultācijas sociālajā dienestā www.latvija.lv
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām

Ogres novada dzīvokļu komisija Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Iesniegums www.latvija.lv
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (ziņu anulēšana vairākām personām) Iesniegums www.latvija.lv
Dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana Iesniegums
Sociālā dzīvokļa īres tiesību atjaunošana Iesniegums