janvāris, baznīca janvāris, tilts

Paveiktie darbi 2017. gadā un ieceres Ogres novada pagastos I

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.01.2018 15:45

Suntažos pagājušajā gadā uzbūvēts jauns tilts pār Mazo Juglu, attīstās izglītības iestādes; Madlienā veikti remontdarbi izglītības iestādēs, attīstās Latvijas pagastu ozolu birzs; Taurupē jauna estrāde un rotaļu laukums bērniem.

 

Suntažos jauns tilts pār Mazo Juglu, attīstās izglītības iestādes

Raugoties uz aizvadīto gadu, Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Valdim Ancānam lielākais gandarījums par valsts ceļa P8 (autoceļš Inciems – Sigulda – Ķegums) posma sakārtošanu līdz internātpamatskolai un jauno tiltu pār Mazo Juglu Suntažos. Šī projekta ietvaros veikti jaunā tilta būvniecības darbi, 900 metrus garā posmā ir iztaisnota arī autoceļa trase, kā arī atjaunots vecais tilts, kas paredzēts tikai gājējiem, pārbūvētas divas autobusu pieturvietas, izbūvēta gājēju ietve visa pārbūvējamā ceļa posma garumā un ierīkots apgaismojums. Būvdarbus veica SIA “Viadukts” un to izmaksas – 897 101 eiro, kas segtas no valsts budžeta līdzekļiem.
 
“Ļoti ceram, ka 2018. gadā notiks projektēšanas darbi, lai sakārtotu arī valsts ceļu krustojumu Suntažu pagasta centrā, kur nepieciešama satiksmes apļa izbūve četru ceļu krustojumā. Jādomā par labāko risinājumu gājēju celiņu tīkla izveidošanai, stāvvietām automašīnām. Šiem darbiem novada pašvaldība piesaistījusi arī topošos arhitektus no Rīgas Tehniskās universitātes,” piebilst V. Ancāns. Lai piedalītos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, ciešā sadarbībā ar pagasta uzņēmējiem šim projektam pieteikts Suntažu pagasta autoceļš A1 Suntaži – Jugla.
 
Pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” Suntažos pērn īstenoti četri projekti.
 
 
Pagājušajā vasarā pamatīgus remontdarbus piedzīvoja Suntažu vidusskolas ēdnīcas bloks. Remontdarbus veica “Būvuzņēmums NR”, izmaksas – 19 977 eiro. Savukārt Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā šī mācību gada sākumā tika licencētas divas jaunas profesionālas pamatizglītības programmas, un skolā profesiju var apgūt pavāra palīgi un galdnieka palīgi. Pirms jaunā mācību gada skolas mājturības kabinets tika aprīkots ar jaunām mēbelēm un jaunākajām tehnoloģijām. Mēbeļu izgatavošanas un tehnikas iegādes izmaksas – 11 354 eiro, darbus veica SIA “TD Trade”.
 
 
 
 
 

Madlienas pagastā veikti remontdarbi izglītības iestādēs

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš informē, ka 2017. gadā lielākie finanšu ieguldījumi saistīti ar remontdarbiem izglītības iestādēs.  
  
Svarīgs notikums Madlienas pagasta dzīvē bija Madlienas vidusskolas vēstures grāmatas “Mana Madlienas vidusskola” izdošana, kuras sagatavošanā divu gadu garumā piedalījās gan skolas pedagogi un darbinieki, gan absolventi. Sagaidot Madlienas vidusskolas 45. mācību gadu, absolventu salidojumu un Krapes skolas, kas tagad ir Madlienas vidusskolas filiāle, 150 gadu jubileju, tika veikti dažādi remontdarbi un telpu labiekārtošana, lai uzlabotu izglītojamo un personāla drošību, nodrošinātu sanitāro un ugunsdrošības prasību izpildi, kā arī telpu estētisko noformējumu. Kopumā šiem mērķiem tika izlietoti 50 985 eiro. Diemžēl bija jānovērš arī jūnija vētras postošās sekas, 4246 eiro izlietojot virtuves korpusa jumta remontam. Papildu līdzekļi piesaistīti, piedaloties Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ar projektiem “Sporta un atpūtas nometne “Madlienas vasara 2017” un “Krapes ņiprie 2017”.
 
Sagaidot PII “Taurenītis” 50. jubileju un Latvijas valsts simtgadi, iestādes kolektīvs turpināja īstenot Ogres novada attīstības programmā izvirzītos uzdevumus – veidot estētiski sakārtotas telpas bērnu mācību un atpūtas nodrošināšanai. Augustā ekspluatācijā tika nodota izremontētā “Zvaniņa” grupa – veikts kosmētiskais remonts, nomainīta guļamistabas grīda, iegādātas jaunas gultas, pilnībā izremontēts sanitārais mezgls un trauku mazgāšanas telpa. Šo darbu izmaksas – 16 491 eiro. Lai uzlabotu pirmsskolas vidi, arī citās grupās tika iegādātas mēbeles un inventārs, izlietojot 4 638 eiro. Piedaloties Ogres novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam”, pirmsskola organizēja pasākumu “Mans lieliskais tētis”, piesaistot papildfinansējumu 585 eiro. “Prieks, ka bērnu skaits bērnudārzā šajā jubilejas gadā atkal ir pārsniedzis 100! Šobrīd sešās grupās izglītojas 110 bērni,” ar gandarījumu atzīst O. Atslēdziņš.
 
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola 2017. gadā īstenoja 8 licencētas profesionālās ievirzes un 5 interešu izglītības programmas, kurās mācās 127 audzēkņi no Madlienas, Meņģeles, Taurupes, Mazozolu, Ķeipenes, Lauberes, Krapes, Lēdmanes un Zaubes pagasta. Pagājušajā gadā tika veikts remonts zīmēšanas klasē, atjaunota parketa grīda, nomainītas durvis sešām telpām par kopējo summu 3254 eiro. Iegādāti mūzikas instrumenti, mācību līdzekļi un inventārs par 11 513 eiro. Skolas audzēkņi piedalījās 44 ārpusskolas radošajos un mācību pasākumos, tai skaitā vienā starptautiskā mākslas konkursā. Madlienā notika stīgu instrumentu festivāls, profesionālu mūzikas kolektīvu un sadraudzības koncerti.
 
Vispārējā tipa pansionātā “Madliena” ir vieta 80 klientiem. Lai nodrošinātu kvalitatīvu iemītnieku sociālo un medicīnisko aprūpi, pansionāts 2017. gadā iegādājās dažādas specializētas iekārtas (pacientu galdiņi, funkcionālās gultas u.tml.) un aprīkojumu 6207 eiro vērtībā.
 
Madlienas Kultūras namā tika veikts sanitāro mezglu remonts pie “O divi” zāles.
 
Pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros pagājušajā gadā Madlienas pagastā tika realizēti trīs projekti.
 
 
Pērn arī tika realizēts projekts “Latvijas pagastu ozolu birzs – dabas un izziņu parka – gājēju celiņu izbūve Madlienā”. Būvdarbu izmaksas 34140 eiro, piesaistot ES finansējumu. Pagājušajā gadā tika uzsākti ēkas pārbūves darbi blakus esošajā estrādē. Pirmās kārtas būvdarbi, kuru izmaksas ir 71 903 eiro, celtniekiem jāpabeidz līdz 9. februārim. Estrādes būvniecības otrajai kārtai, kas jāpabeidz līdz  šī gada 15. jūnijam, nepieciešamais finansējums 23 149 eiro  tiks iekļauts pašvaldības 2018. gada budžetā.
 
“Šogad Madlienas ciema centrs iegūs jaunu vizuālo izskatu, jo tiks turpināta valsts autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri pārbūve, kuras ietvaros Madlienas centrā izbūvēs rotācijas apli, gājējiem drošas ietves un ielu apgaismojums,” piebilst O. Atslēdziņš.
 
 
 

Taurupē jauna estrāde un rotaļu laukums bērniem

Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis ir gandarīts par paveikto aizvadītājā gadā – pagastā izbūvēta jauna brīvdabas estrāde, labiekārtots Aderkašu pilskalns, izveidots rotaļu laukums bērniem.
 
Taurupes brīvdabas estrādes pārbūves darbi tika uzsākti 2017. gada vasarā. Vecās, savu laiku nokalpojušās estrādes nojumes vietā tagad slejas jauna, arhitektoniski pievilcīga būve, kas lieliski iederas Taurupes ainavā un sasaucas ar latvisko identitāti. Tās projektā par pamatu ņemts agrāk Latvijā, Vidzemes pusē, sastopams rijas silueta motīvs. Darbus veica SIA “Elbra”, izmaksas – 45 050 eiro. Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu.
 
2017. gadā tika labiekārtots Aderkašu pilskalns, kur no krūmiem attīrīta ceļa taka, uzstādīta informatīva norāde un trīs soliņi. Kosmētiskais remonts veikts pagasta centra autobusu pieturvietā, nojaukta netālu esošā tualete un tās vietā uzcelta jauna.
 
Ar Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” finansējumu un ar pagasta pārvaldes un iedzīvotāju atbalstu Taurupes centrā izveidots rotaļu un atpūtas laukums bērniem.
 
Vairāki darbi paveikti Taurupes pamatskolā un tās filiālēs. Mazozolu filiālē kapitāli izremontētas telpas pirmsskolas grupai. Atjaunota arī vasaras ugunsgrēkā cietusī malkas šķūņa daļa. Meņģeles filiālē 130 kvadrātmetru platībā atjaunots grīdas segums, kā arī divām klasēm nomainītas durvis. Taurupes pamatskolas Mazajā zālē veikts remonts. Renovēta zēnu garderobe, kas tiek izmantota pirms un pēc sporta stundām, kā arī veikti atsevišķi remontdarbi mācību kabinetos.
 
Runājot par nākotnes plāniem, J. Stafeckis piebilst, ka ir nepieciešams izbūvēt kapliču Aderkašu kapos. Jau tiekot domāts par tehniskā projekta sagatavošanu.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 28.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?