janvāris, baznīca janvāris, tilts

Suntažu internātskolu plāno pievienot vidusskolai

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.02.2019 13:56

Ogres novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 14. februārī deputāti izskatīja jautājumu par Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra (turpmāk tekstā – SIRC) pievienošanu Suntažu vidusskolai.

 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 14. februārī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte skaidroja, ka likumā “Par pašvaldībām” ir noteikts, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, kā arī, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), dibināt, reorganizēt un likvidēt izglītības iestādes. Lai pieņemtu šādu lēmumu, domei ir jāvērtē iestādes lietderīgums, efektivitāte, funkcijas un citi faktori.

S. Grunte informēja, ka atbilstoši Vispārējās izglītības likumam speciālās internātskolas tiks izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas, speciālajā izglītībā kā izglītības iestāžu tipam paliekot speciālās izglītības iestādei, kurai var tikt piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss. Tāpat kā speciālās internātskolas, arī rehabilitācijas centrus plānots izslēgt no izglītības iestāžu tipoloģijas speciālajā izglītībā, līdz ar to pašvaldībai līdz 2019. gada 28. februārim ir jāpieņem lēmums par rehabilitācijas centru un speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumu maiņu, reorganizāciju vai likvidāciju, to pabeidzot līdz 2020. gada 31. augustam. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 17.janvāra vēstulē sniegto informāciju (reģistrēta pašvaldībā 2019.gada 28.janvārī Nr.2-4.1/511) līdz brīdim, kad tiks veikta esošo rehabilitācijas centru nosaukumu maiņa vai reorganizācija, rehabilitācijas centru uzturēšanas izdevumu, pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu finansēšana tiks turpināta no valsts budžeta mērķdotācijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību.
 
S. Grunte norādīja, ka, ja SIRC tiktu mainīts nosaukums un iestāde turpinātu pastāvēt kā speciālās izglītības iestāde, nodrošinot arī internāta pakalpojumus, tad šāda speciālās izglītības iestāde varēs īstenot tikai speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, būs tiesīga īstenot speciālās pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, un speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. SIRC šīs programmas apgūst ļoti mazs bērnu skaits.
 
Turklāt, lai nodrošinātu iepriekš minēto speciālo izglītības programmu īstenošanu, kā arī nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus esošajās SIRC telpās, ir jābūt atbilstošai materiāltehniskai bāzei un resursiem, kā arī vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem. SIRC ir iesniedzis izglītības iestādes darbības izvērtējumu un statistisko datu apkopojumu, kā arī savu redzējumu izglītības iestādes attīstībai, kas paredz vienreizēju (541 281 EUR) un ikgadēju (1 549 407 EUR) pašvaldības finansiālu ieguldījumu 2 090 688 EUR apmērā.
 
Pēc provizoriskiem aprēķiniem atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, speciālās izglītības programmās no 2020. gada septembra iestāde varētu turpināt saņemt valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu aptuveni 30 Ogres novada pašvaldībā deklarētiem izglītojamajiem, no kuriem 9 izglītības programmu apgūst izglītības iestādes struktūrvienībā Ogrē, Suntažu ielā 2. Pastāv risks, ka valsts budžeta mērķdotācijas netiks piešķirtas speciālās izglītības iestādei ar tik mazu izglītojamo skaitu, līdz ar to visi uzturēšanas izdevumi, tai skaitā saimnieciskais, tehniskais un ārstniecības personāls, kas šobrīd tiek finansēts no valsts budžeta (18 183 EUR mēnesī), būs jāfinansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šobrīd izglītības iestādē nav atbilstoša nodrošinājuma minēto speciālās izglītības programmu īstenošanai, tai skaitā nav nodrošināta vides pieejamība izglītojamajiem ar funkcionāliem kustību traucējumiem un izglītības iestādes pastāvēšanas gadījumā pašvaldībai būtu jāiegulda papildu finanšu līdzekļi ēkas remontā un vides pieejamības nodrošināšanā, kā arī materiāltehniskās bāzes pilnveidē.
 
Pašvaldībai nav iespējas piesaistīt tik būtiskus finanšu resursus skolas attīstībai kā speciālās izglītības iestādei Suntažu pagastā, kur speciālās izglītības programmas tiktu nodrošinātas ne vairāk kā 20 Ogres novadā deklarētajiem izglītojamajiem. Efektīvi un racionāli izmantojot izglītībai pieejamos resursus Suntažu pagastā, ir nepieciešams SIRC pievienot Suntažu vidusskolai. Līdz ar to tiks nodrošināta izglītojamo interešu aizsardzība, paaugstināta izglītības kvalitāte, efektīvi un racionāli izmantojot finanšu līdzekļus, materiāltehniskos un personāla resursus. Pievienojot SIRC Suntažu vidusskolai, abas izglītības iestādes vadīs viens vadītājs un SIRC telpās tiks nodrošināta speciālās izglītības programmu īstenošana, izveidojot speciālās klases vai grupas, kā arī nepieciešamības gadījumā internāta pakalpojumus varēs izmantot arī Suntažu vidusskolas izglītojamie. Esošo resursu ietvaros SIRC būs iespēja nodrošināt mācību priekšmetu pedagogus.
 
Šobrīd SIRC tiek nodrošinātās šādas mācību programmas: speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (apgūst 2 skolēni), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (apgūst 22 skolēni), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (apgūst 6 skolēni), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (apgūst 10 skolēni), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (apgūst 10 skolēni), profesionālās pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi”, ko apgūst 7 skolēni.
 
No 2010. gada 1. septembra izglītojamo skaits SIRC ir samazinājies no 66 uz 57 izglītojamajiem 2019. gada 1. janvārī. Lai gan no 2017. gada izglītības iestāde licencēja speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kas izglītības programmu apgūst SIRC filiālē Ogrē, Suntažu ielā 2, kur ir arī piemērotas un pielāgotas telpas, un profesionālās pamatizglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” un “Ēdināšanas pakalpojumi” ar mērķi piesaistīt vairāk izglītojamo skolai, izglītojamo skaits nav palielinājies, bet ir samazinājies. Ogres novadā deklarētie izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības programmas SIRC, ir 39 (Ogre – 27, Ogresgals – 2; Suntaži – 3, Ķeipene – 2, Laubere – 3, Madliena – 1, Taurupe – 1) un 18 izglītojamie ir deklarēti citos novados. Izglītojamo skaits samazinās, bet pedagogu un citu darbinieku skaits netiek samazināts, līdz ar to šajā mācību gadā skolā ir 51 darbinieks un 57 izglītojamie.
 
Noklausoties S.Gruntes skaidrojumu, deputāti nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu uz domes sēdi 21. februārī galīgā lēmuma pieņemšanai. Lēmumprojekts paredz SIRC likvidēt ar 2020. gada 31. augustu, pievienojot to Suntažu vidusskolai, un minēto darbību veikšanai izveidot komisiju.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 28.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?