Madliena

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Madliena

Adrese : Madlienas pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045, Latvija

Tālrunis: 65039185

E-pasts: madliena@ogresnovads.lv

Rekvizīti: reģistrācijas Nr. 90000041559, norēķinu konts: LV63HABA0551007153991, AS Swedbank , kods: HABALV22

MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS

Darba laiks:

Pirmdien pl.8 - 18;

Otrdien pl. 8 - 17;

Trešdien pl. 8 - 17;

Ceturtdien pl. 8 - 17;

Piektdien pl. 8 - 16.

Pusdienas pārtraukums no pl. 12 - 13.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu ( aktuālā redakcija pieejama saistošajos noteikumos Nr.36/2014) Madlienas pagasta pārvaldes padotībā nodotas un saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem darbojas šādas iestādes:

PLAŠĀKA KONTAKTINFORMĀCIJA

65039185

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasta adrese
Pagasta pārvaldes vadītājs.
Jānis Siliņš
65039185
janis.silins@ogresnovads.lv
Atbildīgā sekretāre Santa Laurinoviča 65039185 santa.laurinovica@ogresnovads. lv
Galvenā grāmatvede Māra Tauriņa 65055150 mara.taurina@ogresnovads.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece, nodokļu administratore Daiga Kļaviņa 65055150 daiga.klavina@ogresnovads.lv
Debitoru uzskaites grāmatvede, kasiere Mudīte Bagajeva 65055151 mudite.bagajeva@ogresnovads.lv
Algu, pamatlīdzekļu, inventāra uzskaites grāmatvede
Ingrīda Kāpostiņa
65039044
ingrida.kapostina@ogresnovads. lv
IT speciālists (Madliena, Krape, Ķeipene, Meņģele) Sandris Cilevičs
65055155 sandris.cilevics@ogresnovads.l v
IT speciālists (Suntaži, Laubere, Mazozoli, Taurupe) Intars Andževs 29146541 intars.andzevs@ogresnovads.lv
Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „Abza” vadītājs Ojārs Atslēdziņš 65055157

ojars.atsledzins @ogresnovads.lv

Madlienas Kultūras nama vadītāja
Ilze Sprance
65039166
ilze.sprance@ogresnovads.lv
Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis
65039106
edgars.vinkis@ogresnovads.lv
Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja
Ingrīda Mārtiņa
65039179
ingrida.martina@ogresnovads.lv
Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Vita Ervalde
65039075
vita.ervalde@ogresnovads.lv
Madlienas bibliotēkas vadītāja Daina Liepa 65039026 daina.liepa@ogresnovads.lv
Ogres novada bāriņtiesas locekle Elīna Siliņa 65055152 elina.silina@ogresnova ds.lv
Ogres novada bāriņtiesas loceklis Aivars Jansons 65055152 aivars.jansons@ogresnovads.lv
Madlienas sociālā centra vadītāja
Inese Bergmane - Behmane
65055154
inese.bergmane-behmane@ogresno vads.lv
Sociālās palīdzības organizatore Aija Žureviča 65055154 aija.zurevica@ogresnovads.lv
Vispārējā tipa pansionāta "Madliena" vadītāja Inese Rudzgaile 65020920 inese.rudzgaile@ogresnovads.lv