Tilts, makšķernieki, rudens

Informācija par Bērnu un jauniešu centra turpmāko darbību

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.10.2019 16:12

2018. gadā Ogres novada pašvaldībā tika uzsākta Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, pašvaldības izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu funkciju izvērtējums atbilstoši izglītības pārvaldes funkcijām, funkciju un pakalpojumu izmaksu salīdzinājums un ietekmes uz iestāžu saistībām analīze. 2019. gada martā pārbaude notika Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā (OBJC). Darbu veica ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija.

 
Interešu izglītību īsteno izglītības iestādes un juridiskas, fiziskas personas
Ogres novadā interešu izglītība tiek īstenota pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī to nodrošina juridiskas un fiziskas personas, īstenojot pašvaldībā licencētas izglītības programmas, tai skaitā nodrošinot pieaugušo neformālās izglītības īstenošanu. Ogres novadā darbojas arī vairāki kultūrizglītības kolektīvi, piemēram, kori, tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju kolektīvi, viens instrumentālās mūzikas kolektīvs, mazie mūzikas kolektīvi, folkloras kopas, teātra māksla un mākslas nodarbības (floristika, ēdienu gatavošana, kokapstrāde, gleznošana, rokdarbi u.c.).
 
Izglītojamo skaits OBJC - 12 % no novada skolēniem
OBJC ir Ogres novada domes dibināta Ogres novada pašvaldības interešu izglītības iestāde, kurai uzdots īstenot interešu izglītības programmas un veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību. Uz 2019. gada 15. aprīli Ogres novadā kopējais izglītojamo skaits bija 3989, bet Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēto izglītojamo skaits OBJC – tikai 461, kas ir tikai 12% no visiem izglītojamajiem Ogres novadā. Dodot iespēju lielākam bērnu un jauniešu skaitam apmeklēt interešu izglītības programmas, pašvaldības dome 2017. gadā atcēla OBJC interešu izglītības nodarbībām noteikto mācību maksu. Atceļot interešu izglītības mācību maksu OBJC, izmaksas un administratīvo darbu apjoms ir samazinājies, taču bērnu un jauniešu skaits OBJC nodarbību apmeklējumiem būtiski nav pieaudzis.
 
OBJC interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību īsteno, tam piesaistot 5 speciālistus, kur katram ir noteikta 0,2 darba likme. Ogres novada kopējās interešu izglītības likmes no valsts budžeta mērķdotācijām ir 28,25 likmes, no kurām OBJC piešķirtās likmes – 7,73 likmes, kas sastāda 27,36% no kopējām interešu izglītības likmēm novadā.
 
OBJC aizņem vairākas telpas Ogres novada Kultūras centrā, kur radīti optimāli apstākļi skolēnu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei atbilstoši katra vecumam, tāpat OBJC telpās izveidota izstāžu zāle un sanāksmju telpa. Ņemot vērā, ka lielākā daļa no interešu izglītības programmām tiek īstenota kādā no vispārējās izglītības iestādēm Ogres novadā, OBJC telpas nodarbību īstenošanai netiek izmantotas katru dienu.
 
Mērķis - sekmēt jauniešu sadarbību
Šobrīd OBJC struktūrā darbojas Jauniešu iniciatīvu centrs un Ogres novada Jauniešu dome. Jauniešu domes darbība pakļaujas Jaunatnes lietu likumam, kura mērķis ir uzlabot jauniešu (personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem) dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam, jauniešu dome sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni.
 
Pašvaldības pārstāvjiem, konsultējoties ar Ogres novada Jauniešu domes pārstāvjiem, secināts, ka pašvaldībai ir iespēja vairāk un aktīvāk, koordinēti iesaistīties darbam ar jaunatni, tai skaitā precīzi noteikt jauniešu domes funkcijas un uzdevumus, kā arī tās līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Līdz ar to pašvaldība, izveidojot Ogres novada Jauniešu domi kā patstāvīgu institūciju, aktīvāk sekmētu pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni.
 
OBJC nodarbības - izglītības iestādes īstenota interešu izglītība
Ņemot vērā faktisko izglītības tīklu (vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iespējas un pieejamību) Ogres novadā, Ogres novada izglītības pārvaldei būtu jābūt tai, kuras pienākumos būtu vienoti un organizēti koordinēt un pārraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu darbību, analizēt izglītības procesa kvalitāti un izstrādāt priekšlikumus darba uzlabošanai, koordinēt un pārraudzīt bērnu un jauniešu karjeras izglītību, interešu izglītības un pieaugušo izglītības programmu īstenošanu, savukārt OBJC interešu izglītības piedāvātās nodarbības tiktu saglabātas kā attiecīgās vispārējās izglītības iestādes īstenotās interešu izglītības programmas atbilstoši šo nodarbību faktiskai atrašanās vietai Ogres novadā.
 
Deleģējot Ogres novada izglītības pārvaldei īstenot pašvaldības funkcijas izglītības un jaunatnes politikas jomā, nodrošinot Ogres novada iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu izglītību un jaunatnes atbalstu, tiktu racionāli izlietoti pašvaldības finanšu līdzekļi un optimizētas pašvaldības funkcijas.
 
Dome pieņem lēmumu
Pēc iepazīšanās ar komisijas 2019. gada 15. aprīļa ziņojumu Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis tikās gan ar OBJC direktori, gan citām personām, kuras īsteno interešu izglītību Ogres novadā, un pašvaldības dome 2019. gada 18. jūlijā pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” izveidošanu, centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes reorganizāciju un Ogres novada Bērnu un jauniešu centra likvidāciju”.
 
Saskaņā ar minēto lēmumu ar 2019. gada 1. novembri tiek likvidēts OBJC, tā pārvaldes uzdevumus nododot Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādei “Ogres novada izglītības pārvalde”, kas nozīmē, ka pēc 2019. gada 1. novembra tiek saglabāti visi esošie OBJC pulciņi tajās pašās vietās, kur tie notiek šobrīd. Pulciņi ir bez maksas un to īstenošanu turpmāk nodrošinās kāda no Ogres izglītības iestādēm. Līdz ar to pedagogi, kuri šobrīd īsteno interešu izglītības programmu kādā no OBJC programmām, arī turpmāk varēs pildīt savus pienākumus, kā arī attiecībā uz izglītojamajiem, kuri apmeklē šīs nodarbības, nekādu izmaiņu nebūs.
 
Arī pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas pašvaldības pārstāvji atkārtoti tikās ar Ogres novada jauniešu domes vadītāju, OBJC direktori un pieaicinātajiem darbiniekiem Ogres novada Izglītības konsultatīvajā komisijā, skaidrojot pašvaldības domes pieņemto lēmumu, turpmākās darbības un rīcību saistībā ar tā izpildi, kā arī sniedzot atbildes uz visiem jautājumiem.
 
Plāno izveidot Ogres novada jauniešu māju
Šobrīd pašvaldība ir uzsākusi aktīvu sadarbību ar Ogres novada jauniešu domi dažādu pašvaldībai svarīgu lēmumu pieņemšanā un aktivitāšu īstenošanā, un jūtams, ka jauniešos ir attīstījusies vēlme aktīvāk iesaistīties jaunatnes politikas īstenošanā Ogres novadā. Pašvaldības dome 2019. gada 19. septembrī pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Brīvības iela 40, Ogrē, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā, kur plānots izveidot Ogres novada jauniešu māju, kurā darbotos Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Ogres novada jauniešu dome  un citas jauniešu organizācijas.
 
Ogres novada jauniešu māja darbotos kā Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” struktūrvienība un tās mērķis būtu nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
 
Ogres novada jauniešu māja piedāvātu jauniešiem iespēju pilnveidoties dažādās neformālās mūzikas, valodu, teātra, video un citās jomās, sadarboties ar jaunatnes jomu saistītām pašvaldības un valsts mēroga iestādēm, aktīvi iesaistīties brīvprātīgajā darbā šeit un citur Eiropā, piedalīties starptautiskajos projektos, rīkot koncertus, teātra izrādes, izstādes, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem u.c. nozaru ekspertiem, kā arī sniegt informatīvu atbalstu, tai skaitā informāciju par prakses vietām studentiem, veicinātu labklājību un popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Tāpat Ogres novada jauniešu māja spētu piesaistīt līdzekļus no dažādiem projektu fondiem.
 
Izveidojot jauniešu māju Ogrē, tiktu veicināta jauniešu iesaiste lietderīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, veicinot attieksmju kopumu, kas nodrošina pieredzes apmaiņas iespējas,  tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem un nozaru speciālistiem, konsultācijas un atbalstu informācijas meklēšanā.

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
5
6
13
30
Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Decembris
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?