Ogres Valsts ģimnāzija

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība
+ Palielināt attēlu
Tālrunis:65044522
Fakss:65035690
E-pasts:gimnazija@ogresnovads.lv
Mājas lapa:http://www.ovg.lv
Adrese: Meža prospekts 14, Ogre, LV - 5001
Papildu informācija:Direktora p.i. Inna Zeņkeviča

 

 NOLIKUMS

 
Skola dibināta 1992. gadā, kopš 2010. gada – Ogres Valsts ģimnāzija.
 
Ogres Valsts ģimnāzijā ir licencētas 6 izglītības programmas, kas ļauj ikvienam audzēknim  sevi attīstīt mācību darbā.
 
Aktīvi savu darbu realizē 7 mācību jomas (Valodas; Sociālā un pilsoniskā; Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; Dabaszinātnes; Matemātika; Tehnoloģijas, Veselība un fiziskās aktivitātes), skolas padome, pedagoģiskā padome un skolēnu pašpārvalde. 
 
Vadība un skolotāji
Skolā strādā 51 pedagogs, tai skaitā 31 maģistrs.Visi pedagogi ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību. Ogres Valsts ģimnāzijā 17 klašu komplektos mācās 384 izglītojamie. Skolā skolēni var saņemt psihologa, sociālā pedagoga, medicīnas darbinieka atbalstu. 
 
Skolā strādā 21 tehniskais darbinieks.
 
Ogres Valsts ģimnāzijas direktora p.i. Inna Zeņkeviča
Direktores vietnieki: Inna Zeņkeviča, Rasma Zaikovska, Līga Lībmane, Maira Zandberga.
Metodiķe: Dace Zemīte.
Skolas saimnieks: Aivars Adamovičs.
 

Skolas filozofija
Ogres Valsts ģimnāzijas vērtības – atbildība, cieņpilna attieksme, radošums, kritiska domāšana. Tieši tādu skola vēlas redzēt savu absolventu, kurš apzinīgi, atbilstoši savām spējām ceļa maizē līdzi paņēmis sev nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu krājumu.
Skolotājs kā piemērs tam.
Kopīgā sadarbībā piepildās sapņi un ieceres.
 
 
Vīzija
Efektīva, mūsdienu prasībām atvērta, mainīga mācību vide, kur savām intresēm atbilstoši jaunieši apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas. Spēj būt patstāvīgi, patiesi.
 

Tradīcijas skolā
Zinību diena, Sporta diena, Dzejas dienu pasākums skolā un Ogres iestādēs, Skolotāju diena, skolēni kā skolotāji Ogres sākumskolā, 7., 10.klašu saliedēšanās pasākumi, Rokasspiediens ap skolu, Spēka sacensības Lāčplēsis, Vēsturiskā orientēšanās, Lāpu gājiens, Patriotisko dziesmu konkurss, Valsts svētkiem veltītie koncerti skolēniem, vecākiem, Konkurss Ziemassvētku klase, Ziemassvētku vecīšu skrējiens, Mācību firmu tirdziņi, Ziemassvētku svētrīts, Barikāžu laika atceres ugunskurs, Gada balle, Žetona vakars, 9.klašu pasākums Turamies kopā, Skolas dzimšanas dienas pasākums, Talantu parāde, Karjeras dienas, Skolu teātra festivāls Pavasaris Ogrē, Pēdējā zvana pasākums, Sarunas ar direktori “Pie tējas”, Olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie direktores, Skolas avīze kā sveiciens skolas absolventiem, Izlaidumi, 50 labāko mācībās skolēnu ekskursija, Skolēnu pašpārvaldes pasākumi.
 
Skolā darbojas
Skolēni attīsta savus talantus un radoši izpaužas 7.-9.klašu korī, 10.-12.klašu korī, vokālajā ansamblī, 7.-9.klašu tautisko deju kolektīvā, 10.-12.klašu jauniešu deju kolektīvā, teātra nodarbībās, veidojot skolas avīzi, Jauno ģeogrāfu klubā, vides izzināšanā, datorikas un programmēšanas, floristikas un tekstila, kokapstrādes, kulinārijas pulciņos, jaunsargu programmā, sporta spēlēs.
 
 

Ogres Valsts ģimnāzija īsteno šādas izglītības programmas: